Р. България

МВР

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРЕКЗИТ

Този раздел има за цел да предостави информация на гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОК) и членовете на техните семейства, които живеят в България или ще дойдат в България по време на преходния период (до 31.12.2020 г.), предвиден съгласно Споразумението за оттегляне, относно условията за влизане и пребиваване в България след Брекзит.

С приетите изменения в закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, валидността на документите за пребиваване на британските граждани, чийто срок изтича в периода 13 март – 31 януари 2021 г., се удължава с шест месеца. Удължаването има действие на територията на страната за целите на пребиваването.

Новите разпоредби не са пречка британските граждани да отидат в съответните звена „Миграция“ по местопребиваване и да подменят настоящите си документи за пребиваване с предвидения по Споразумението за оттегляне документ (във вид на пластмасова карта) и ние ги съветваме да го направят при първа възможност.

В тази връзка моля да имате предвид, че по закон сте длъжни да подмените документа си преди да изтече неговия срок на валидност (удължена, съобразно посоченото в първи абзац) и във всички случаи преди края на 2021 г. – което от двете настъпи първо.

Британските граждани, които пристигат в България по време на преходния период, разполагат с 3-месечен срок за да се регистрират в съответните звена „Миграция“ по местоживеене и респективно - да подадат заявление за издаване на предвидения съгласно Споразумението документ.

При неспазване на посочените срокове може да бъдете глобени.

В зависимост от вида на пребиваването процедурата е следната:

 1. За гражданите на Обединеното кралство, които притежават разрешение за ПОСТОЯННО пребиваване в Република България:

При явяване в звеното „Миграция“ трябва да носите националния си документ за самоличност.

На място ще подпишете (компютърно генерирано) заявление за издаване на документа, предвиден съгласно Споразумението за оттегляне и актовете по неговото прилагане (разрешение за пребиваване във вид на пластмасова карта).

Ще бъде осигурено взимането на съответните биометрични данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002: снимка, която ще ви бъде направена в звеното „Миграция“ и пръстов отпечатък.

Новият документ ще ви бъде издаден в срок до 30 дни, а ако заявите бърза услуга– до 3 дни.

Ще трябва да заплатите такса, която е в размер на 18 лв. (приблизително 9 евро) за обикновена услуга и 36 лв. за бърза услуга.

Плащането може да стане на място чрез ПОС- терминал или по банков път.

При получаване на новия си документ ще трябва да върнете сегашният си документ за пребиваване.

 1. За гражданите на Обединеното кралство, които притежават разрешение за ПРОДЪЛЖИТЕЛНО пребиваване в Република България

Необходимо е да подадете заявление и да приложите документите, посочени в съответните раздели по-долу, а след това да следвате стъпките, посочени в т. 1

3. За граждани на Обединеното кралство, които са пристигнали по време на преходния период (01.02 – 31.12.2020 г.)

В срок до 3 месеца от влизането си в страната трябва да подадете заявление в съответното звено „Миграция“ по местопребиваване, като приложите документите, посочени в съответните раздели по-долу .

Заявлението може да бъде свалено от тук:

Моля да имате предвид, че тъй като се прилагат мерки, свързани с епидемичната обстановка в страната, е възможно в съответното звено „Миграция“ да има ограничения за броя на лицата, които могат едновременно да влязат в помещението, изисквания за отстояние между хората и др., поради което да се наложи по-продължително изчакване, в т.ч. извън помещенията.

С цел избягване струпването на много хора и чакането на опашки, ви молим да следвате указанията на миграционните служители.

Благодарим за разбирането.


Пътуване до България

 • Граждани на ОК, които са бенефициенти по Споразумението за оттегляне

  Граждани на ОК, които съгласно чл. 10 попадат в персоналния обхват на Споразумението за оттегляне, могат да влизат и да излизат от Република България с притежаваните от тях валидни паспорти до отбелязания на тях срок на валидност.

 • Граждани на ОК, които не са бенефициенти по Споразумението за оттегляне

  За граждани на ОК, които не са бенефициенти по Споразумението за оттегляне, се прилагат следните изисквания:

 • За целите на краткосрочен престой до 90 дни в рамките на всеки 180 дневен период гражданите на ОК ще влизат на територията на Република България с притежавания от тях валиден паспорт без да е необходима виза. Членовете на техните семейства следва да представят на граничния пункт валиден паспорт, както и виза, когато такава се изисква в зависимост от тяхната националност.

  Република България счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, разрешенията за пребиваване, дългосрочните (вид "D") и краткосрочните (вид "С") визи, валидни за едно, две или за многократни влизания, издадени от държава, прилагаща изцяло правото на Шенген, Румъния, Хърватия и Кипър.

 • За престой, по-дълъг от 90 дни, гражданите на ОК и членовете на техните семейства, освен от валиден паспорт, ще се нуждаят от виза за дългосрочно пребиваване или валидно разрешение за пребиваване, издадени от оторизираните български служби.

  За да бъде валиден, паспортът следва да е издаден в последните 10 години и срокът му на валидност да изтича най-малко 3 месеца след планираната дата на отпътуване от Република България.

  Списъкът на държавите, чиито граждани, приносители на обикновени, служебни/специални и дипломатически паспорти, се нуждаят от виза за влизане и пребиваване на територията на страната и държавите, спрямо които Република България поддържа безвизов режим, е наличен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на следния ел. адрес:

  https://www.mfa.bg/en/services-travel/consular-services/travel-bulgaria/visa-bulgaria

  Пребиваване

  В съответствие с разпоредбите на Споразумението за оттегляне, гражданите на ОК, които са бенефициенти по Споразумението, и членовете на техните семейства запазват своите права на пребиваване при условията, приложими по отношение на гражданите на ЕС. Тези категории включват:

 • Граждани на ОК и членовете на техните семейства, които пребивават законно в България или притежават издаден от България валиден документ за пребиваване

  Те могат да пребивават в България с валидните си документи за пребиваване в срок до 1 година след края на преходния период или до изтичане срока на валидност на документите им на пребиваване – което от двете настъпи по - рано. В рамките на този период те трябва да подадат заявление за:

  - преиздаване на притежавания от тях документ или

  - издаване на нов документ,

  При преиздаване от лицето ще се изисква да представи само заявление (което се попълва на място) и документ за самоличност. Следва да се има предвид, че в тези случаи новият документ ще бъде с валидност до края на срока на валидност на предишния документ.

  Важно е да се знае, че във всички случаи, в които срокът на валидност на документите за пребиваване изтича по време на преходния период или в рамките на една година след това, лицата трябва да подадат заявление за издаване на нов документ, като (в случай на продължително пребиваване) приложат необходимите документи, съгласно основанието за пребиваване (заетост/самостоятелна заетост, достатъчно средства и здравна застраховка, обучение, член на семейството).

 • Граждани на ОК, пристигнали в България в рамките на преходния период (до 31 декември 2020 г.) и членовете на техните семейства, придобили това качеството по време на преходния период или след края му

  Трябва да подадат заявление за издаване на документ за пребиваване в рамките на 3 месеца от влизането си в страната.

 • Регистрация на погранични работници

  Граждани на ОК, които са работили в България като погранични работници, включително като самостоятелно заети лица, преди края на преходния период и продължават да го правят след това, трябва да се регистрират в дирекция „Миграция“ на МВР. Те следва да представят документи, доказващи качеството им на погранични работници, попадащи в обхвата на Споразумението за оттегляне. Регистрацията им ще бъде потвърдена с документ с отбелязване на статута им на погранични работници.

   

  *

  Заявленията на гражданите на ОК и членовете на техните семейства се подават лично в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на МВР в съответствие с адреса им на пребиваване.

  Таксата за издаване на документ е 18 лв. за обикновена услуга и 36 лева за бърза услуга.

  Във всички случаи по този раздел документите за пребиваване, издавани на граждани на ОК и членовете на техните семейства, ще бъдат във формата по Регламент на Съвета (ЕО) № 1030/2002 от 13 юни 2002 г. (пластмасова карта) и ще съдържат отбелязване „Чл. 50 от ДЕС“, в съответствие с изискванията на Споразумението за оттегляне и изпълнителните актове по неговото прилагане.

  *

  За всички посочени категории лица ще се прилага Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства,  съобразно предвидените в него условия.

  Пребиваването на граждани на ОК и членове на техните семейства, пристигнали в страната след края на преходните период, които не попадат в някоя от посочените по този раздел категории, ще се регламентира от Закона за чужденците в Република България.

   

  Условия и ред за издаване на нови документи за пребиваване

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

  Граждани на ОК

  Ако сте пристигнали в България преди края на преходния период и желаете да пребивате в страната за период по – дълъг от 3 месеца в рамките на три месеца от влизането си в България Вие трябва да подадете в Дирекция „Миграция“ или в Областната дирекция на МВР по Вашия адрес на пребиваване, следните документи:

 • попълнено заявление

 • валиден национален документ за самоличност (паспорт) + копие на този документ

 • документ за удостоверяване адреса на пребиваване, доказващ собствеността или ползването на имота, като нотариален акт или договор за наем или декларация от собственика на имота за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа или настанителна заповед – когато жилището е държавно или общинско

 • документ за платена такса

  В допълнение към посочените документи, Вие трябва да подадете следните документи в зависимост от Вашето конкретно основание за продължително пребиваване:

  Трудова заетост

  Ако Вие сте работник или самостоятелно заето лице в България, трябва да подадете:

 • копие от Вашия трудов договор (може да Ви бъде поискана и служебна бележка от работодателя, че са налице трудово-правни отношения към момента) или доказателство, че сте самостоятелно заето лице (напр. документ за регистрация от браншова организация или държавен орган, когато е приложимо, патент за осъществяване на стопанска дейност и др.)

  Образование

  Ако сте записан в образователна институция и притежавате здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на Вашето семейство за периода на пребиваване в България, трябва да представите следните документи:

 • доказателство, че сте включен в образователен курс/курсове - актуално удостоверение, издадено от съответното учебно заведение

 • копие от медицинска застраховка с пълно покритие за територията на България (освен ако не се осигурява от съответния университет)

 • доказателство за достатъчни финансови средства (копие на кредитна или дебитна банкова карта и др.)

  Други основания

  Ако притежавате здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на Вашето семейство за периода на пребиваване в България, трябва да представите следните документи:

 • копие от медицинска застраховка с пълно покритие за България

 • доказателство за достатъчни финансови средства (копие на кредитна или дебитна банкова карта, доказателство за пенсионни плащания и др.).

  Членове на семейството

  В срок 3 месеца от датата на влизане в България членовете на семейството трябва да представят следните документи:

 • попълнено заявление

 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт; ако членът на семейството е гражданин на трета страна, той/тя може да се нуждае също така от виза, когато е приложимо) + копие

 • документ, доказващ, че той/тя е член на семейството (удостоверение за граждански брак; удостоверение за раждане; доказателство за съвместно съжителство и др. Моля да имате предвид, че документите, които не са на български език, трябва да бъдат преведени и легализирани)

 • документ за платена такса.

  Ако вече притежавате валиден документ за продължително пребиваване (до 5 години), издаден от компетентните български власти и бихте желали да продължите своя престой в България сред този срок, Вие трябва преди изтичането на една година след края на преходния период или изтичането на срока на валидност на документа Ви за пребиваване – което от двете настъпи първо - да подадете в Дирекция „Миграция“ или в Областната дирекция на МВР по Вашия адрес на пребиваване посочените по - горе документи.

  ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

  Ако пребивавате законно (въз основа на разрешение за продължително пребиваване) и непрекъснато в България през последните пет години, Вие имате право да кандидатствате за постоянно пребиваване. Същото се отнася и за членовете на Вашето семейство.

  За тази цел, в срок не по-кратък от 3 дни преди изтичане на валидността на притежавания от Вас документ за продължително пребиваване или края на 2021 – което от двете настъпи първо - Вие трябва да подадете заявление за издаване на документ за постоянно пребиваване.

  Същият ред се прилага и ако вече притежавате удостоверение за постоянно пребиваване.

  Граждани на ОК

  В посочените срокове Вие трябва да се явите лично в дирекция „Миграция“ или в Областната дирекция на МВР по Вашия адрес на пребиваване и да представите следните документи:

 • попълнено заявление

 • валиден национален документ за самоличност (паспорт) + копие

 • (само в случай на нов адрес на пребиваване) документ за удостоверяване адреса на пребиваване (документ, доказващ собствеността или ползването на имота, като нотариален акт или договор за наем или декларация от собственика на имота за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа)

 • документ за платена такса

  Членове на семейството

 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт; ако членът на семейството е гражданин на трета страна, той/тя може да се нуждае също така от виза, когато е приложимо) + копие

 • документ, доказващ, че той/тя е член на семейството (удостоверение за граждански брак; удостоверение за раждане; доказателство за съвместно съжителство и др. Моля да имате предвид, че документите, които не са на български език, трябва да бъдат преведени и легализирани)

 • документ за платена такса

  *

  !! При получаване на Вашия документ за пребиваване, предходният документ (ако има такъв) се предава на миграционния служител.

  При допълнителни въпроси, моля да се свържете с най-близкото структурно звено „Миграция“ или да използвате следния електронен адрес: [email protected]

   

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  за продължително или постоянно пребиваване в Република България на граждани на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и членовете на техните семейства

  Шофиране

  В рамките на преходния период свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС), издадено от ОК, се признава за СУМПС, издадено от държава членка на ЕС и лицата, притежаващи такова, могат да го ползват, до датата му валидност или до края на преходния период, в зависимост от това коя от двете дати настъпи най-напред.

  По време на преходния период можете да подмените своето СУПМС, издадено в ОК, с българско СУМПС ако имате обичайно местопребиваване в страната, т.е. пребивавали сте в България повече от 185 дни преди да подадете заявлението си за подмяна на СУМПС, издадено от ОК.

  След изтичане на преходния период в Република България СУМПС, издадено от ОК, ще бъде признавано като СУМПС, издадено от държава, която е договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата от 1968 г. и отговарящо на изискванията на приложение № 6 към конвенцията.

  В този контекст гражданите на ОК, дългосрочно пребиваващи в Република България, могат да управляват моторни превозни средства на територията на страната с техните СУМПС, издадени от ОК, до една година от датата на издаване на документа им за пребиваване в Република България. В рамките на тази една година СУМПС, издадено от ОК, може да бъде заменено за българско СУМПС  без полагане на изпит, във връзка с което е необходимо да бъдат предоставени следните документи:

 • заявление по образец, предоставено от звеното „Пътна полиция";

 • карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски комисии или от Транспортна централна лекарска експертна комисия;

 • за издаване на СУМПС от категории C1, C, D1, D - копие на удостоверение за психологическа годност;

 • декларация, че обичайното пребиваване на лицето не е в друга държава членка на ЕС и че лицето не притежава валидно СУМПС, издадено от държава членка на ЕС;

 • копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава – уверение по чл. 110, ал. 3 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, издадена от министъра на образованието и науката.

  Замяната с българско СУМПС се извършва след представяне на СУМПС, издадено от ОК. Замененото СУМПС се връща по служебен ред на ОК.

  Замяна с българско СУМПС не може да бъде извършена, ако СУМПС, издадено от ОК, е изгубено или откраднато.

  Компетентен орган за замяна на СУМПС

  За замяна на СУМПС, издадено от ОК, с българско СУМПС лицата подават заявление лично или чрез упълномощено лице в звената „Пътна полиция“ при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи по постоянен адрес.

  Срок за издаване на СУМПС

 1.  до 30 дни от приемане на заявлението при обикновена услуга;

 2.  до 10 дни от приемане на заявлението при бърза услуга.

  Такси

 1. за СУМПС – 25 лв. (обикновена услуга);

 2. за издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2 лв. (обикновена услуга).

  При бърза услуга таксата е в двоен размер.