Р. България

МВР

 
  

.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРЕКЗИТ

Този раздел има за цел да предостави информация на гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОК) и членовете на техните семейства, които живеят в България, относно условията за влизане и пребиваване в Република България след Брекзит.

Министерството на вътрешните работи на Република България предприема необходимите мерки за подготовка за Брекзит и за гарантиране на правата на гражданите на ОК съгласно Споразумението за оттегляне, както и в случай на оттегляне на ОК от ЕС без споразумение.


Пътуване до България


Споразумението за оттегляне предвижда преходен период, по време на който правилата на ЕС за свободно движение на хора ще продължат да се прилагат по отношение на гражданите на ОК и членовете на техните семейства. По време на преходния
период тези граждани ще могат да влизат и да излизат от Република България с притежаваните от тях валидни паспорти.

След изтичане на преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне, както и в случай на оттегляне на ОК от ЕС без споразумение, ще се прилагат следните изисквания:

 • За целите на краткосрочен престой до 90 дни в рамките на всеки 180 дневен период гражданите на ОК ще влизат на територията на Република България с притежавания от тях валиден паспорт без да е необходима виза. Членовете на техните семейства следва да представят на граничния пункт валиден паспорт, както и виза, когато такава се изисква в зависимост от тяхната националност.

  Република България счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, разрешенията за пребиваване, дългосрочните (вид "D") и краткосрочните (вид "С") визи, валидни за едно, две или за многократни влизания, издадени от държава, прилагаща изцяло правото на Шенген, Румъния, Хърватия и Кипър.

 • За престой, по-дълъг от 90 дни, гражданите на ОК и членовете на техните семейства, освен от валиден паспорт, ще се нуждаят от виза за дългосрочно пребиваване или валидно разрешение за пребиваване, издадени от оторизираните български служби.

За да бъде валиден, паспортът следва да е издаден в последните 10 години и срокът му на валидност да изтича най-малко 3 месеца след планираната дата на отпътуване от Република България.

Списъкът на държавите, чиито граждани, приносители на обикновени, служебни/специални и дипломатически паспорти, се нуждаят от виза за влизане и пребиваване на територията на страната и държавите, спрямо които Република България поддържа безвизов режим, е наличен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на следния ел. адрес: https://www.mfa.bg/en/services-travel/consular-services/travel-bulgaria/visa-bulgaria


 

 

Пребиваване

ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ В СЛУЧАЙ НА СДЕЛКА

Ако Обединеното кралство (ОК) се оттегли от Европейския съюз със сделка, определените в Споразумението за оттегляне категории граждани на ОК и членовете на техните семейства ще запазят своите права на пребиваване при условията, приложими по отношение на гражданите на ЕС.

В съответствие с разпоредбите на Споразумението за оттегляне, тези категории включват:

 1. Граждани на ОК и членовете на техните семейства, които са влезли и пребивават законно на територията на Република България към датата на оттегляне
 2. Граждани на ОК и членовете на техните семейства, които към датата на оттегляне притежават валиден документ за пребиваване, издаден от Република България
 3. Граждани на ОК и членовете на техните семейства, които в рамките на преходния период (до 31 декември 2020 г.) са влезли и пребивават законно на територията на Република България
 4. Членовете на семейството на гражданите на ОК по т. 1 – 3, които са придобили качеството на член на семейството по време на преходния период или след него.

За всички посочени лица ще се прилага Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства,  съобразно предвидените в него условия.

Гражданите на ОК и членовете на техните семейства, посочени в т. 1 и 2 по-горе, ще могат да пребивават в България с валидните си документи за пребиваване в срок до 1 година след края на преходния период. В рамките на този период гражданите на ОК и членовете на техните семейства трябва да подадат заявление за:

- преиздаване на притежавания от тях документ или

- издаване на нов документ,

като във всеки от посочените случаи ще им бъде издаден картов документ в съответствие с изискванията на Споразумението за оттегляне.

При преиздаване от лицето ще се изисква да представи само заявление, документ за самоличност и притежавания от него документ. Следва да се има предвид, че в тези случаи новият документ ще бъде с валидност до края на срока на валидност на предишния документ.

При издаване на нов документ трябва да бъдат представени всички необходими по закон документи, описани в под-раздел „Условия и ред за издаване на документи за пребиваване“

Важно е да се знае, че в случай, че срокът на валидност на документите за пребиваване на тези лица изтича по време на преходния период или в рамките на една година след това, те трябва да подадат заявление за издаване на нов документ.

*

В рамките на 3 месеца от влизането си в страната, гражданите на ОК и членовете на семейството на гражданите на ОК, посочени в т. 3 и 4 по-горе, които искат да пребивават в България за по – дълъг срок, трябва да подадат заявление за издаване на документ за пребиваване.

*

Заявленията на гражданите на ОК и членовете на техните семейства се подават лично в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на МВР в съответствие с адреса им на пребиваване.

Таксата за издаване на документ ще бъде в размер на 18 лв., а за обработката на заявлението – 7 лв.

Документите ще се издават в срокове съобразно приложимото законодателство за граждани на ЕС.

*

При получаване на нов документ предходният документ (ако има такъв) се предава на миграционния служител.

Във всички случаи по този раздел документите за пребиваване, издавани на граждани на ОК и членовете на техните семейства, ще бъдат във формата по Регламент на Съвета (ЕО) № 1030/2002 от 13 юни 2002 г. (пластмасова карта) и ще съдържат отбелязване, че са издадени в съответствие със Споразумението за оттегляне.

Условия и ред за издаване на документи за пребиваване

ПЪРВОНАЧАЛНО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

Граждани на ОК

Ако в рамките на краткосрочния престой (до 90 дни) Вие желаете да продължите да пребивавате в България за по – дълъг период или ако вече притежавате валиден документ за продължително пребиваване, издаден от компетентните български власти, Вие трябва да подадете в Дирекция „Миграция“ или в Областната дирекция на МВР по Вашия адрес на пребиваване, следните документи:

 • попълнено заявление
 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт) + копие на този документ
 • документ за удостоверяване адреса на пребиваване, доказващ собствеността или ползването на имота, като нотариален акт или договор за наем или декларация от собственика на имота за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа или настанителна заповед – когато жилището е държавно или общинско
 • документ за платена такса за разглеждане на заявлението

  В допълнение към посочените документи, Вие трябва да подадете следните документи в зависимост от Вашето конкретно основание за продължително пребиваване:

  Трудова заетост

  Ако Вие сте работник или самостоятелно заето лице в България, трябва да подадете:

 • копие от Вашия трудов договор; може да Ви бъде поискана служебна бележка от работодателя, че са налице трудово-правни отношения към момента;

  или доказателство, че сте самостоятелно заето лице, напр. документ за регистрация от браншова организация или държавен орган, когато е приложимо, или патент за осъществяване на стопанска дейност и др.

  Образование

  Ако сте записан в образователна институция и притежавате здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството Ви за периода на Вашето пребиваване, трябва да представите следните документи:

 • доказателство, че сте включен в образователен курс/курсове - актуално удостоверение, издадено от съответното учебно заведение
 • копие от медицинска застраховка с пълно покритие за територията на България за искания период на пребиваване (освен ако не се осигурява от съответния университет)
 • доказателство за достатъчни финансови средства (копие на кредитна или дебитна банкова карта и др.)

  Други основания

  Ако притежавате здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството Ви за периода на Вашето пребиваване в България, трябва да представите следните документи:

 • копие от медицинска застраховка с пълно покритие за България за искания период на престой
 • доказателство за достатъчни финансови средства (копие на кредитна или дебитна банкова карта, доказателство за пенсионни плащания и др.).

  Членове на семейството

  В срок три месеца от датата на влизането в България членовете на семейството трябва да представят следните документи:

 • попълнено заявление
 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт; ако членът на семейството е гражданин на трета страна, той/тя може да се нуждае също така от виза, когато е приложимо) + копие
 • Документ, доказващ, че той/тя е член на семейството (удостоверение за граждански брак; удостоверение за раждане; доказателство за съвместно съжителство и др. Моля да имате предвид, че документите, които не са на български език, трябва да бъдат преведени и легализирани).

  При получаване на Вашия документ за продължително пребиваване, предходният документ (ако има такъв) се предава на миграционния служител.

  ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

  Ако пребивавате законно и непрекъснато в България в продължение на пет години въз основа на документ за продължително пребиваване, Вие и членовете на Вашето семейство имате право да кандидатствате за постоянно пребиваване.

  За тази цел, Вие трябва да подадете заявление за издаване на документ за постоянно пребиваване в срок не по-малко от 3 дни преди изтичане на валидността на притежавания от Вас документ  за продължително пребиваване или края на 2021 г. – което от двете настъпи първо.

  Същият ред се прилага и ако вече притежавате удостоверение за постоянно пребиваване:

  В посочените срокове Вие трябва да се явите лично в дирекция „Миграция“ или в Областната дирекция на МВР по Вашия адрес на пребиваване и да представите следните документи:

 • попълнено заявление
 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт) + копие
 • документ за удостоверяване адреса на пребиваване, доказващ собствеността или ползването на имота, като нотариален акт или договор за наем или декларация от собственика на имота за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа; или настанителна заповед – когато жилището е държавно или общинско
 • документ за платена такса за разглеждане на заявлението

  При получаване на Вашия документ за постоянно пребиваване, предходният документ се предава на миграционния служител.

  *

  При допълнителни въпроси, моля да се свържете с най-близкото структурно звено „Миграция“ или да използвате следния електронен адрес: [email protected].

   

  *

  Пребиваването на граждани на ОК и членове на техните семейства, пристигнали в страната след края на преходните период, които не попадат в някоя от посочените по този раздел категории, ще се регламентира от Закона за чужденците в Република България.

  *

  Правилата и процедурите, описани в този раздел, предстои да бъдат приети от Народното събрание, за което е подготвен законопроект. Те ще влязат в сила от деня, следващ датата на оттегляне при положение, че оттеглянето се извършва при действието на Споразумение за оттегляне.

   

   

  ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ ПРИ ОТТЕГЛЯНЕ БЕЗ СДЕЛКА

  Във вариант без сделка след оттеглянето си от Европейския съюз Обединеното кралство ще бъде трета страна и влизането и пребиваването на гражданите на ОК в Република България ще се извършва по реда и при условията на Закона за чужденците в Република България и правилника за неговото прилагане.

  Изключение от това положение е предвидено за гражданите на ОК и членовете на техните семейства, които са се установили в България и са изградили трайни връзки с нашата страна.

  Целта на приетата уредба е да запази правата на пребиваване на тези граждани такива, каквито са към момента на оттеглянето.

  Във връзка с това е предвидена процедура по пререгистрация на всички граждани от посочените в законодателните изменения категории. С преминаването ѝ тези граждани ще придобият специален статут, позволяващ спрямо тях да бъдат прилагани основанията и изискванията, които са били приложими към тях към момента на Брекзит, т.е. основанията по законодателството за европейските граждани. (Закон за влизането, пребиваването и напускането на гражданите на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства).

  Чрез предоставянето на този статут гражданите на ОК и членовете на техните семейства, избрали да живеят и работят у нас, ще могат да продължат живота си в страната така, както и преди Брекзит.

  Българската национална уредба е реципрочна на тази, която британската страна прилага за гражданите на Европейския съюз, в т.ч. българските граждани, които са се установили и пребивават законно в Обединеното кралство.

  Право да кандидатстват за новия статут ще имат гражданите на ОК и членовете на техните семейства, които към датата на оттегляне пребивават законно в Република България. Те ще разполагат със срок до края на 2020 г., за да извършат своята пререгистрация. За целта те ще трябва да подадат заявление, като приложат документите, изискващи се по законодателството за гражданите на ЕС за съответния вид пребиваване.

  След подаване на заявлението е предвиден едномесечен срок за издаване на разрешение за пребиваване, в рамките на който кандидатите ще разполагат с временно удостоверение.

  *

  Условия и ред за издаване на документи за пребиваване

  ПЪРВОНАЧАЛНО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

  Граждани на ОК

  Ако, в рамките на краткосрочния престой (до 90 дни, започнали преди датата на оттегляне), Вие желаете да продължите да пребивавате в България за по – дълъг период или ако вече притежавате валиден документ за продължително пребиваване, издаден от компетентните български власти, Вие трябва да подадете в Дирекция „Миграция“ или в Областната дирекция на МВР по Вашия адрес на пребиваване, следните документи:

 • попълнено заявление
 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт) + копие на този документ
 • документ за удостоверяване адреса на пребиваване, доказващ собствеността или ползването на имота, като нотариален акт или договор за наем или декларация от собственика на имота за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа или настанителна заповед – когато жилището е държавно или общинско
 • документ за платена такса за разглеждане на заявлението

  В допълнение към посочените документи, Вие трябва да подадете следните документи в зависимост от Вашето конкретно основание за продължително пребиваване:

  Трудова заетост

  Ако Вие сте работник или самостоятелно заето лице в България, трябва да подадете:

 • копие от Вашия трудов договор; може да Ви бъде поискана служебна бележка от работодателя, че са налице трудово-правни отношения към момента;

  или доказателство, че сте самостоятелно заето лице, напр. документ за регистрация от браншова организация или държавен орган, когато е приложимо, или патент за осъществяване на стопанска дейност и др.

  Образование

  Ако сте записан в образователна институция и притежавате здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството Ви за периода на Вашето пребиваване, трябва да представите следните документи:

 • доказателство, че сте включен в образователен курс/курсове - актуално удостоверение, издадено от съответното учебно заведение
 • копие от медицинска застраховка с пълно покритие за територията на България за искания период на пребиваване (освен ако не се осигурява от съответния университет)
 • доказателство за достатъчни финансови средства (копие на кредитна или дебитна банкова карта и др.)

  Други основания

  Ако притежавате здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството Ви за периода на Вашето пребиваване в България, трябва да представите следните документи:

 • копие от медицинска застраховка с пълно покритие за България за искания период на престой
 • доказателство за достатъчни финансови средства (копие на кредитна или дебитна банкова карта, доказателство за пенсионни плащания и др.).

  Членове на семейството

  В срок три месеца от датата на влизането в България членовете на семейството трябва да представят следните документи:

 • попълнено заявление
 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт; ако членът на семейството е гражданин на трета страна, той/тя може да се нуждае също така от виза, когато е приложимо) + копие
 • Документ, доказващ, че той/тя е член на семейството (удостоверение за граждански брак; удостоверение за раждане; доказателство за съвместно съжителство и др. Моля да имате предвид, че документите, които не са на български език, трябва да бъдат преведени и легализирани).

  ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

  Ако пребивавате законно и непрекъснато в България в продължение на пет години въз основа на документ за продължително пребиваване, Вие и членовете на Вашето семейство имате право да кандидатствате за постоянно пребиваване.

  За тази цел, Вие трябва да подадете заявление за издаване на документ за постоянно пребиваване в срок не по – малко от 3 дни преди изтичане на валидността на притежавания от Вас документ  за продължително пребиваване или края на 2020 г.  – което от двете настъпи първо.

  Същият ред се прилага и ако вече притежавате удостоверение за постоянно пребиваване:

  В посочените срокове Вие трябва да представите в дирекция „Миграция“ или в Областната дирекция на МВР по Вашия адрес на пребиваване следните документи:

 • попълнено заявление
 • валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт) + копие
 • документ за удостоверяване адреса на пребиваване, доказващ собствеността или ползването на имота, като нотариален акт или договор за наем или декларация от собственика на имота за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа; или настанителна заповед – когато жилището е държавно или общинско
 • документ за платена такса за разглеждане на заявлението

*

Заявленията на гражданите на ОК и членовете на техните семейства се подават лично в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на МВР в съответствие с адреса им на пребиваване.

В рамките на един месец от подаване на заявлението ще им бъде издавена пластмасова карта със снимка.

За този едномесечен период ще бъде издадено временно удостоверени при подаването на документите.

Таксата за издаване на документ ще бъде в размер на 18 лв., а за обработката на заявлението – 7 лв.

При получаване на нов документ предходният документ (ако има такъв) се предава на миграционния служител.

Във всички случаи по този раздел документите за пребиваване, издавани на граждани на ОК и членовете на техните семейства, ще бъдат във формата по Регламент на Съвета (ЕО) № 1030/2002 от 13 юни 2002 г. (пластмасова карта).

 

*

При допълнителни въпроси, моля да се свържете с най-близкото структурно звено „Миграция“ или да използвате следния електронен адрес: [email protected].

Законодателните изменения за вариант без сделка са приети от Народното събрание на Република България на 12 април 2019 г.  Те ще влязат в сила от деня, следващ датата на оттегляне на ОК от ЕС при положение, че оттеглянето се извърши без споразумение.

Шофиране


При оттегляне на ОК от Европейския съюз със споразумение в рамките на преходния период свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС), издадено от ОК, ще бъде разглеждано като СУМПС, издадено от държава членка на ЕС и гражданите на OK ще могат да използват своите СУМПС, издадени в ОК, до датата на тяхната валидност или до края на преходния период, в зависимост от това коя от двете дати настъпи най-напред.

В случай, че ОК се оттегли от Европейския съюз без споразумение, от деня, следващ датата на оттеглянето, в Република България СУМПС, издадено от ОК, ще бъде разглеждано като СУМПС, издадено от държава, която е договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата от 1968 г. и отговарящо на изискванията на приложение № 6 към конвенцията.

В този контекст гражданите на ОК, дългосрочно пребиваващи в Република България, могат да управляват моторни превозни средства на територията на страната с техните СУМПС, издадени от ОК, до една година от датата на издаване на документа им за пребиваване в Република България. В рамките на тази една година СУМПС, издадено от ОК, може да бъде заменено за българско СУМПС без полагане на изпит, във връзка с което е необходимо да бъдат предоставени следните документи:

 • заявление по образец, предоставено от звеното „Пътна полиция";
 • карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски комисии или от Транспортна централна лекарска експертна комисия;
 • за издаване на СУМПС от категории C1, C, D1, D - копие на удостоверение за психологическа годност;
 • декларация, че обичайното пребиваване на лицето не е в друга държава членка на ЕС и че лицето не притежава валидно СУМПС, издадено от държава членка на ЕС;
 • копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава – уверение по чл. 110, ал. 3 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, издадена от министъра на образованието и науката.

Замяната с българско СУМПС се извършва след представяне на СУМПС, издадено от ОК. Замененото СУМПС се връща по служебен ред на ОК.

Замяна с българско СУМПС не може да бъде извършена, ако СУМПС, издадено от ОК, е изгубено или откраднато.

Компетентен орган за замяна на СУМПС
За замяна на СУМПС, издадено от ОК, с българско СУМПС лицата подават заявление лично или чрез упълномощено лице в звената „Пътна полиция“ при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи по постоянен адрес.

Срок за издаване на СУМПС

 1.  до 30 дни от приемане на заявлението при обикновена услуга;
 2.  до 10 дни от приемане на заявлението при бърза услуга.

Такси

 1. за СУМПС – 25 лв. (обикновена услуга);
 2. за издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2 лв. (обикновена услуга).

При бърза услуга таксата е в двоен размер.

Подробна информация относно замяната на СУМПС, издадено от друга държава, с българско СУМПС може да бъде намерена на следния адрес:

https://www.mvr.bg/opp/административни-услуги/услуги-за-водачи/подмяна-на-свидетелство-за-управление-на-мпс-издадено-от-друга-държава-с-българско

 

Този раздел има за цел да предостави информация на гражданите на ОК и членовете на техните семейства, които живеят в България, относно условията за влизане и пребиваване в Република България след Брекзит.

Министерството на вътрешните работи на Република България предприема необходимите мерки за подготовка за Брекзит и за гарантиране на правата на гражданите на ОК съгласно Споразумението за оттегляне, както и случай на оттегляне на ОК от ЕС без споразумение.