Р. България

МВР

 

Проекти на нормативни актове

 

 • Проект на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 година
            Дата на публикуване: 22.01.2020 г.

            Дата на приключване на общественото обсъждане: 21.02.2020 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 91 от 2011 г.)

  Дата на публикуване: 10.01.2020 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 09.02.2020 г.

 • Проект на Наредба ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
 • Мотиви

Дата на публикуване: 23.12.2019г.

Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.01.2020 г.

 • Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

  Дата на публикуване: 19.12.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 02.01.2020 г.

 • Проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

  Дата на публикуване: 17.12.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 31.12.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

             Мотиви      

    Дата на публикуване: 04.12.2019 г.

    Дата на приключване на общественото обсъждане: 18.12.2019 г.
На 23.12.2019г. е публикуван нов проект на Наредба по който се провежда процедура за обществено обсъждане.  

 • Проект на инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ. бр. 65 от 2015 г.)

  Дата на публикуване: 26.11.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 27.12.2019 г.  - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-142 от 22 февруари 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации

          Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

          Дата на приключване на общественото обсъждане: 13.12.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за реда за регистрация на служебните моторни превозни средства на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България, както и на придружаващите ги зависими лица

  Дата на публикуване: 09.10.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 08.11.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, приета с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г., изм. бр.106 от 2011 г.)

  Дата на публикуване: 07.10.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.11.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород

  Дата на публикуване: 12.09.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 12.10.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

  Дата на публикуване: 09.09.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 09.10.2019 г.

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г.
  • Доклад
  • Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
  • Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" на МС

  Дата на публикуване: 02.09.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 02.10.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол (обн., ДВ, бр. 85 от 2017 г.)

Дата на публикуване : 28.08.2019 г .

Дата на приключване на общественото обсъждане : 27.09.2019 г . - по проекта не са постъпили становища и предложения

Дата на публикуване : 27.08.2019 г .

Дата на приключване на общественото обсъждане : 26.09.2019 г .

Дата на публикуване : 27.08.2019 г .

Дата на приключване на общественото обсъждане : 26.09.2019 г .

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и проект на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

  Дата на публикуване: 13.08.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 27.08.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите в МВР за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 часа (Обн. ДВ, бр. 62 от 2015 г., изм. и доп. бр. 21 от 2018 г.)

           Дата на публикуване: 06.08.2019 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.09.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 20 от 2018 г.)  (обн. ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 и 105 от 2002 г., ДВ, бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г., бр. 47 от 2019 г.)

  Дата на публикуване: 06.08.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.09.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменени е и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 68 от 2015 г., изм. бр. 2 от 2017 г., доп. бр. 34 от 2019 г.)

      Дата на публикуване: 31.07.2019 г.
     
      Дата на приключване на общественото обсъждане: 30.08.2019 г.

 • Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № Iз-507 от 26 март 2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 38 от 11 април 2008 г.)

  Дата на публикуване: 18.07.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 19.08.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение

  Дата на публикуване: 16.07.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 15.08.2019 г.

 • Проект на Наредба за условията, редът и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

  Дата на публикуване: 16.07.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 15.08.2019 г.

 • Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1276 от 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства  (Обн. ДВ. бр. 91 от 2018 г.)

  Дата на публикуване: 27.06.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 29.07.2019 г.- по проекта не са постъпили становища, бележки и предложения

 • Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

  Дата на публикуване: 21.06.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 22.07.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение (Обн. ДВ, бр. 1 от 2013 г.; изм. и доп. бр. 44 от 2015 г., бр. 28 от 2017 г. и бр. 26 от 2018 г.)

  Дата на публикуване: 30.05.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 01.07.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата

  Дата на публикуване: 22.05.2019 г.

  Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.06.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.; изм. и доп. бр. 10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 3, 26 и 78 от 2018 г.)
  • Мотиви

   Дата на публикуване : 01.04.2019 г.

              Дата на приключване на общественото обсъждане : 01.05.2019 г.

           Дата на публикуване : 07.03.2019 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.04.2019 г.

 

           Дата на публикуване: 06.03.2019 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.04.2019 г. - няма постъпили бележки и становища по проекта

 • Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 и 105 от 2002 г., ДВ, бр. 68 и 105 от 2003 г., ДВ, бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г.)

           Дата на публикуване: 28.02.2019 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 30.03.2019 г.

     Дата на публикуване: 18.02.2019 г.

     Дата на приключване на общественото обсъждане: 20.03.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения.

 • Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2017 г., изм. бр. 84 от 2017 г., изм. бр. 15 от 2018 г.)
      Дата на публикуване: 15.02.2019 г.       Дата на приключване на общественото обсъждане: 17.03.2019 г. - няма постъпили становища и бележки по проекта.

       Дата на публикуване: 06.02.2019 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 07.03.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-575 от 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
  (Обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 88 от 2016 г.)   
 • Мотиви

         Дата на публикуване : 18.01.2019 г.

         Дата на приключване на общественото обсъждане : 17.02.2019 г. - няма постъпили становища и бележки по проекта.


       Дата на публикуване: 07.11.2018 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 07.12.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения.

Дата на публикуване: 02.11.2018 г.
Дата на приключване на общественото обсъждане: 02.12.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения.

    Дата на публикуване: 01.10.2018 г.

    Дата на приключване на общественото обсъждане - 30.10.2018 г. - по проекта не са 
   
постъпили становища и предложения 

       Дата на публикуване: 06.07.2018 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.08.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

Дата на публикуване: 26.06.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения
   

 • По проектите на нормативните актове могат да бъдат направени бележки и предложения в 30-дневен срок от датата на публикуване, освен ако в мотивите, съответно в доклада не е посочен по-кратък срок. 

  Бележките и предложенията могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: [email protected]