Р. България

МВР

 

Проекти на нормативни актове

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.; изм. и доп. бр. 10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 3, 26 и 78 от 2018 г.)
  • Мотиви

   Дата на публикуване : 01.04.2019 г.

              Дата на приключване на общественото обсъждане : 01.05.2019 г.

           Дата на публикуване : 07.03.2019 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.04.2019 г.

 

           Дата на публикуване: 06.03.2019 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 05.04.2019 г. - няма постъпили бележки и становища по проекта

 • Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ, бр. 31 от 2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 и 105 от 2002 г., ДВ, бр. 68 и 105 от 2003 г., ДВ, бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 20 от 2018 г.)

           Дата на публикуване: 28.02.2019 г.

           Дата на приключване на общественото обсъждане: 30.03.2019 г.

     Дата на публикуване: 18.02.2019 г.

     Дата на приключване на общественото обсъждане: 20.03.2019 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения.

 • Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2017 г., изм. бр. 84 от 2017 г., изм. бр. 15 от 2018 г.)
      Дата на публикуване: 15.02.2019 г.

      Дата на приключване на общественото обсъждане: 17.03.2019 г. - няма постъпили становища и бележки по проекта.

       Дата на публикуване: 06.02.2019 г.

       Дата на приключване на общественото обсъждане: 07.03.2019 г.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-575 от 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
  (Обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 88 от 2016 г.)   
 • Мотиви

         Дата на публикуване : 18.01.2019 г.

         Дата на приключване на общественото обсъждане : 17.02.2019 г. - няма постъпили становища и бележки по проекта.


       Дата на публикуване: 07.11.2018 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 07.12.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения.

Дата на публикуване: 02.11.2018 г.
Дата на приключване на общественото обсъждане: 02.12.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения.

    Дата на публикуване: 01.10.2018 г.

    Дата на приключване на общественото обсъждане - 30.10.2018 г. - по проекта не са 
   
постъпили становища и предложения 

       Дата на публикуване: 06.07.2018 г.
       Дата на приключване на общественото обсъждане: 06.08.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

Дата на публикуване: 26.06.2018 г. - по проекта не са постъпили становища и предложения

      Дата на публикуване 14.02.2018 г.

      Дата на приключване на общественото обсъждане: 28.02.2018 г. - в указания срок по проекта не са постъпили становища и предложения

      Дата на приключване на общественото обсъждане: 16.03.2018 г.