Р. България

МВР

 

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета

  

2017

  1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МВР към 30.09.2017 г.
  2. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР към 30.09.2017 г.
  3. Обобщен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ на МВР към 30.09.2017 г.
  4. Обобщен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР към 30.09.2017 г.
  5. Обобщен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР към 30.09.2017 г.
  6. Обобщен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МВР - финансово-правна форма Чужди средства.