Р. България

МВР

 

Финансови отчети по политики и програми

 

1-во тримесечие

  • Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация  за разходите по бюджетни програми по бюджета на МВР към 31.03.2021 г.         
  • Разшифровка на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на МВР към 31.03.2021г.