МВР

Академия на МВР

 

CEPOL logo

Какво е CEPOL?

CEPOL е агенция на Европейския съюз, посветена на разработването, осъществяването и координирането на обучението на служителите от правоприлагащите органи.

От 1 юли 2016 г., датата на новия си юридически мандат, официалното име на CEPOL е "Агенцията на Европейския съюз за обучение в сферата правоприлагане".

Къде се намира CEPOL?

Централата на CEPOL се намира в Будапеща, Унгария.

Защо съществува CEPOL?

CEPOL допринася за по-сигурна Европа като улеснява сътрудничеството и обмена на знания сред служителите на правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз и до известна степен от трети държави по въпроси, произтичащи от приоритетите на Европейския съюз в областта на сигурността; по-специално от цикъла на политиката на Европейския съюз за сериозната и организираната престъпност.

Какво прави CEPOL?

CEPOL обединява мрежа от институти за обучение на служители на правоприлагащите органи в държавите членки на Европейския съюз и ги подпомага при предоставянето на първа линия на обучение по приоритетите в областта на сигурността, сътрудничеството в областта на правоприлагането и обмена на информация. CEPOL също така работи с органи на Европейския съюз, международни организации и трети държави, за да гарантира, че най-сериозните заплахи за сигурността се решават с колективен отговор.

Как функционира CEPOL? Как се създава портфолиото за обучение?

CEPOL се ръководи от изпълнителен директор, който отговаря пред управителния съвет. Управителният съвет се състои от представители на държавите членки на Европейския съюз и на Комисията на Европейския съюз. Председателят на управителния съвет е представител на една от трите държави членки, които съвместно подготвиха 18-месечната програма на Съвета на Европейския съюз. Управителният съвет заседава най-малко два пъти годишно. В допълнение, CEPOL има национални звена (CNU) във всяка държава членка, за да предоставя информация и съдействие на служителите на правоприлагащите органи, които желаят да участват в дейностите на CEPOL. CNU също така поддържат дейността на CEPOL. За България Национална контактна точка е Академия на МВР.

Годишната работна програма на агенцията е изградена с принос от тази мрежа и други заинтересовани страни, което води до актуални и целенасочени дейности, предназначени да посрещнат нуждите на държавите членки в приоритетните области на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз. Освен това, CEPOL оценява нуждите от обучение, за да отговори на приоритетите на Европейския съюз в областта на сигурността.

CEPOL постоянно се стреми да предлага иновативни и напреднали обучителни дейности, като интегрира съответното развитие в областта на знанията, научните изследвания и технологиите и създава синергии чрез засилено сътрудничество.

Понастоящем портфолиото на CEPOL обхваща курсoве, онлайн обучение (т.е. уеб-семинари, онлайн модули, онлайн курсове и др.), обменни програми, общи учебни програми, научни изследвания и наука.