МВР

Академия на МВР

 
Система за управление на качеството

Основните принципи, на които се основава политиката по качество на Академията на МВР, са:
 
 
- Запазване и разширяване на добрите традиции на специализираното образование в областта на сигурността и обществения ред и пожарната безопасност;
- Отстояване позициите на Академията на МВР в системата на българското и европейското висше образование;
- Модернизиране на учебния процес в съответствие със съвременните изисквания и европейските практики;
- Непрекъснато повишаване на квалификацията и научното израстване на преподавателския състав;
- Въвеждане и развитие на добрите европейски практики в обучението и научните изследвания;
- Периодичен преглед и подобряване на учебните програми по образователно-квалификационни степени и специалности и актуализиране на тематичните планове;
- Изграждане на съвременна учебно-материална база за обучение на курсантите;
- Поддържане на информационна система за бързото и ефективно административно обслужване;
- Периодично отчитане мнението на обучаваните за учебния процес и административното обслужване в Академията на МВР;
- Адекватно решаване на учебните, научните и социално-битовите проблеми на курсанти, студенти, докторанти и преподаватели;
- Поддържане на единни критерии за оценяване на обучаваните, предвидени в Закона за висшето образование, разпоредбите и процедурите на Министерството на образованието и науката и справедливи начини за оценяване и формиране на оценка по фундаментални, специални и факултативни дисциплини.
Гарантираните ресурси и условия на обучение, адекватни и подходящи за всяка специалност, дисциплина и курс, са описани и оценени в получените акредитации от НАОА.
 
От създаването на Академията на МВР качеството на обучението и дейността на академичния състав са приоритет за академичното ръководство. През годините в академията се изграждат системи за контрол на качеството на преподаването, научната дейност и атестирането на академичния състав.
 
 
През 2005 г. с решение на Академичния съвет на АМВР е приет Наръчник за изграждане и въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав, който през 2010 г. е изменен и допълнен.
 
 
В Наръчника по качество на АМВР са предвидени следните методики:
 
 
♦ за оценка на качеството на обучение и поддържане на специалност;
♦ за оценка на качеството на обучение и поддържане на учебна програма;
♦ за извършване на текущ контрол на провежданите занятия;
♦ за отчитане мнението на обучаваните за учебния процес и административното обслужване.
 
 
В организационната структура на Системата за управление на качеството в АМВР се намират Университетската комисия по качество, Факултетните комисии по качество и Административното звено по качеството, което подпомага дейността на университетската и факултетските комисии по качеството.
 
 
Университетска комисия по качеството:
 
 
Университетската комисия по качеството (УКК) е специализиран колективен орган за управление на качеството, който се избира от Академичния съвет. Тя включва председател; заместникдеканите, които са и председатели на факултетските комисии по качеството; началника на отдел „Учебна и информационна дейност“; началника на административното звено по качеството. Членове на комисията могат да бъдат и изявени преподаватели. 
Комисията проучва чуждестранния и националния опит в качеството на обучението, академичните, образователните и професионалните стандарти, регулира съответствието между външните (на НАОА, професионалните гилдии и други органи по качеството) и университетските критерии за качеството, изготвя и перманентно актуализира нормативната база по качеството, наблюдава и обсъжда всички аспекти на дейността на университета по осигуряване на качеството и прави анализи и предложения за решения на ректора и Академичния съвет.
 
Факултетска комисия по качеството:
 
 
Факултетните съвети избират Факултетска комисия по качеството (ФКК). Тя включва председател, катедрените отговорници по качеството и може да се допълни с изявени преподаватели, курсанти, студенти и докторанти. Комисията наблюдава цялостната дейност в основното звено по осигуряване на качеството. 
 

Функциите на АЗК са:
 
 
- Организация на вътрешни одити на СУК;
- Организация на вътрешни одити на специалност, учебна дисциплина и преподавател;
- Разработка на процедури и инструментариум за събиране на валидни данни за качеството;
- Проучване мнението на курсантите и студентите, провеждане на анкети и обработка на резултатите;
- Анкетиране на обучаемите, работодателите и завършилите със стаж 2 години по специалността и обработка на получените данни;
- Организация и провеждане на периодични срещи на курсантите, студентите и докторантите с академичното ръководство по проблемите на качеството на обучение;
- Въвеждане на актуални данни и използване на информационната система за качеството; 
- Изготвяне и перманентна актуализация на документацията по управление на качеството;
- Въвеждане на актуални данни и използване на информационната система за качеството;
- Анализ на резултати и формиране на коригиращи и превантивни действия; 
- Мониторинг на ефекта от действията за подобряване на качеството;
- Проучване на чуждестранния и националния опит в управлението и осигуряването на качеството на обучението.
 
Обхватът на СУК в АМВР включва дейностите в областта на висшето образование, следдипломната квалификация и научните изследвания в областта на правото, икономиката, социалните дейности и публичната администрация, организацията и управлението извън сферата на материалното производство, техническите науки и технологии. 
 
 
СУК е процесноориентирана, като могат да бъдат откроени три групи процеси:
 
 
а) Управленски процеси. Те включват дейностите, свързани със:
 
 
отговорността на ръководството;
системата за управление на качеството;
измерване, анализ и подобряване:
- вътрешни одити;
- измерване на клиентските изисквания и оценка на тяхното удовлетворяване;
- измерване на процесите и продуктите;
- оценяване качеството на обучение;
- управление на несъответствия;
- анализ на данните;
- подобряването на процесите, коригиращи и превантивни действия.
 
 
 
б) Основни процеси. Тук се включват всички процеси, формиращи качеството на обучението, учебния процес и научната дейност:
 
 
учебна дейност:
- планиране на учебната дейност;
- разработване на учебни планове и програми;
- човешки ресурси;
- кандидатстудентски прием;
- обучение на студентите, академична свобода и автономия;
- дипломиране; 
- повишаване на квалификацията.
научна дейност:
- научни изследванията в катедрите;
- научни изследвания от колективи с участници от различни катедри и организации;
- фонд „Научни изследвания“;
- университетско издателство;
- научноизследователски лаборатории;
- научни конференции.
 
 
в) Спомагателни процеси. Към тях се включват дейностите, свързани със:
 
 
управление на ресурсите:
- осигуряване на ресурси;
- назначаване на преподаватели и служители;
- обучение на персонала;
- инфраструктура;
- работна среда.
закупуване;
управление на средствата за измерване.