МВР

Академия на МВР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Обявява се свободно място за прием за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“  в задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 година, както следва:

  • 1 място в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред “ 

В класирането могат да участват кандидати, подали документи за кандидатстване по същата специалност,  допуснати до класиране, но некласирани на места, позволяващи записване . 

Кандидатите трябва да отговорят на следните изисквания:

Чл. 20. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, могат да бъдат лица:

1. държавни служители от МВР;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието и служители на други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗМВР.
4. Служители на МО.


Не се допуска участието на вече записани кандидати.

Желаещите могат да подадат заявление за участие в класирането на 12 август 2019 г. от 8.00 до 16.00 ч. в сградата на ректората на Академията на МВР, стая 521.

Класирането на подалите заявления ще бъде обявено на 12 август 2019 г. на интернет страницата на Академията на МВР.

Записването се извършва лично, на 14.08.2019 г. от 8.00 до 16.00 ч. в стая 521 в сградата на ректората на Академията на МВР.

Образец на заявление за участие в допълнително класиране

Необходими документи за записване на приетите за ОКС „бакалавър“ задочна форма на обучение субсидирано от държавата

  1. Лична карта.
  2. Пет броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
  3. Оригинал на диплома за средно образование, с която е кандидатствано.
  4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).
  5. Документ за платена 1 (една) семестриална такса - размерът на семестриалната такса е 150.00 лв., внася се по банковата сметка на Академията на МВР, основание за плащане – семестриална такса.

Банкова сметка:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР