МВР

Академия на МВР

 
Условия и ред за кандидатстване

Обява в Държавен вестник бр. 54 от 09.07.2019 г.

Изисквания към предварителния доклад по темата за кандидатстване за докторант

Заявление за кандидат-докторанти

Декларация по ЗВО

Обща европейска езикова рамка

Теми за дисертационни изследвания на докторанти за учебната 2019/2020 г.

Въпросник за изпит на кандидат-докторанти по научната специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство"

Конспект по Административно право и административен процес

Конспект за прием в докторска програма „Психология на дейността”

Въпросник за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност "Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации"

Въпросник за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност "Техника на безопасност и противопожарна техника"

Въпросник (теми) за конкурсен изпит по Криминалистика за кандидат-докторанти

Въпросник (теми) за конкурсен изпит по Криминология за кандидат-докторанти

Въпросник (теми) за конкурсен изпит по Наказателно право за кандидат-докторанти

Въпросник (теми) за конкурсен изпит по Наказателен процес за кандидат-докторанти

Конспект – програма и библиография по френски език

Програма - конспект по граматика на немски език

Програма-конспект по граматика на английски език

Правилник за устройството и дейността на Академията на МВР