МВР

Академия на МВР

 
Обява за прием на докторанти в Академията на МВР през учебната 2020/2021 г. - ДВ бр. 66 от 24.07.2020 г.

Условия и ред за кандидатстване 

Изисквания към предварителния доклад

Заявление за кандидат-докторанти

Декларация

Обща европейска езикова рамка

Теми за дисертационни изследвания на докторанти за учебната 2020/2021 г.

Въпросник за изпит по програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство"

Въпросник за изпит по програма "Административно право и административен процес"

Въпросник за изпит по програма "Психология на дейността"

Въпросник за изпит по програма "Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации"

Въпросник за изпит по програма "Техника на безопасност и противопожарна техника"

Въпросник за изпит по програма "Криминалистика"

Въпросник за изпит по програма "Криминология"

Въпросник за изпит по програма "Наказателно право"

Въпросник за изпит по програма "Наказателен процес"

Програма-конспект по френски език

Програма-конспект по немски език

Програма-конспект по английски език