МВР

Академия на МВР

 

Условия и ред за кандидатстване


Срокове за подаване на документи

Кандидатите, подлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок от влизане в сила на наредбата до 03 юни 2020 г. включително, като дипломите на завършилите средно образование през 2020 г. следва да се представят в АМВР до 3 юли 2020 г. включително.


Кандидатите, неподлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок до 22 юни 2020 г. включително.


 „Специализиран подбор на кандидатите“ е последователно провеждане на:

а) специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване в две части – първа част: тест за интелигентност и личностен въпросник, и втора част: психодиагностично интервю.
 

Трите елемента на специализирания подбор по т. “а”, “б” и “в” са с елиминаторен характер в посочената последователност.

Условия за кандидатстване
 
Кандидати за придобиване на ОКС „бакалавър“
 
Чл. 16. Кандидатите за курсанти се обучават само в редовна форма и могат да бъдат лица, които отговарят на условията да:

1. притежават само българско гражданство;
2. имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;
3. са навършили или да навършват 18 години и да не са по-възрастни от 35 години към 31 декември 2020 г.;
4. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
6. не страдат от психично заболяване и да не се водят на диспансерен отчет;
7. не се обучават и нямат придобита ОКС по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (Приложение № 1) към момента на записването;
8. отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно методика за проверка на физическата годност на кандидатите за курсанти в АМВР - Приложение № 2;
9. са преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване съгласно Наредба № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в МВР (ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.).
10. са преминали успешно психологично изследване;

Чл. 20. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, могат да бъдат лица:
1. държавни служители от МВР;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието и служители на други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗМВР.
4. служители на МО.

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на условията да:
1. са завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище;
2. не се обучават  и да нямат придобита ОКС по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (Приложение № 1) към момента на записването.

 Кандидати за придобиване на ОКС „магистър“
 
Чл. 22. (1) Кандидатите за студенти за обучение, субсидирано от държавата, се обучават само в задочна форма и трябва да бъдат:
1. държавни служители от МВР;
2. лица по чл. 20, ал. 1, т. 2 /лица, работещи по трудово правоотношение в МВР/;
3 лица по чл. 20, ал. 1, т. 3 /служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието и служители на други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗМВР/;
4. Лица по чл. 20, ал. 1, т. 4 /служители на МО/.

(2) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ трябва да отговарят на изискванията на чл. 2, ал. 2 /притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“ по същата специалност или по специалността „Кризисен мениджмънт“ на висшето образование при срок на обучение 1,5 години или по друга специалност от област на висшето образование 5. „Технически науки“ при срок на обучение 2,5 години./
(3) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, по специалностите „Публична администрация“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, „Защита на националната сигурност“ и „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ трябва да притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“ по същата специалност или по друга специалност на висшето образование.
(4) Кандидатите по предходните алинеи трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат успех не по-малък от добър (3,50), образуван като средноаритметична оценка от средния успех от курса на обучението за придобиване на висше образование и средния успех от държавния(те) изпит(и) и/или дипломната работа;
2. да не се обучават за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степени и да не са придобили ОКС „магистър“ по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (Приложение № 9) към момента на записването;
(5) Дипломите, издадени от чуждестранни висши училища, подлежат на признаване при условията и по реда, уредени в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г. (ДВ, бр. 69 от 2000 г.), и Правилника за организация на учебната дейност в АМВР.

Чл. 24. (1) Кандидати за студенти в задочна форма на обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО могат да бъдат лица, които:

1. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
2. нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях специалности;
3. отговарят на съответните изисквания на чл.22, ал. 2 и 3, ал. 4 т. 1 и ал. 5.

Общи положения за кандидатстване

Чл. 4. (1) Приемането на курсанти в АМВР за придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна форма на обучение се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от дипломата за средно образование, от проверката за физическа годност, от тест за интелигентност и след успешно преминаване на целия специализиран подбор.
(2) Приемането на студенти в АМВР за придобиване на ОКС „бакалавър“ в задочна форма на обучение, субсидирани от държавата,се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от дипломата за средно образование и след полагане на конкурсен изпит - тест.
(3) Приемането за обучение в АМВР за придобиване на ОКС „магистър“, задочна форма на обучение, се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и след полагане на конкурсен изпит - тест.
(4) Тестовете се провеждат присъствено, на хартиен носител.
(5) Допуска се едновременно кандидатстване за различни специалности, форми на обучение и квоти, ако кандидатът отговаря на съответните условия за всяка една поотделно и има платена такса за кандидатстване за всяка специалност.

Чл. 5. (1) Таксите за кандидатстване и обучение в АМВР се заплащат по банков път по сметката на Академията на МВР.
(2) Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на кандидата.
(3) За „основание за плащане“ се изписва „такса за кандидатстване“ или „такса за обучение“.

Таксите за кандидатстване и обучение в АМВР се заплащат по банков път по сметката на университета:

IBAN: BG72UBBS80023106073404
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Академия на МВР