МВР

Академия на МВР

 

Указания за специализиран подбор

Указания за  специализиран подбор

Специализиран подбор на кандидатите е последователно провеждане на:

а) специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване в две части – първа част: тест за интелигентност и личностен въпросник, и втора част: психодиагностично интервю.

Трите елемента на специализирания подбор по т. “а”, “б” и “в” са с елиминаторен характер в посочената последователност.

В периода от 15 юни до 14 юли 2020 г. кандидатите се явяват в  Академията на МВР по график  пред експертна лекарска комисия за специализирано медицинско освидетелстване от Централната експертна лекарска комисия. 

Проверката на физическата годност се провежда по утвърден от ректора на АМВР график  в периода от 16 юни до 15 юли 2020 г. До изследването се допускат кандидати, преминали специализирано медицинско освидетелстване.
В съответствие с утвърдения график  кандидатите трябва да се явят в 08.30 ч. в Центъра за бойна подготовка и спорт при АМВР (адрес, гр. София, ул. „Балша“ № 18, стадион „Раковски“) като носят със себе си: документ за самоличност и документ от здравно заведение или личен лекар, издаден в срок не по-рано от 3 дни преди датата на явяване на изпита, удостоверяващ, че лицето няма медицински противопоказания за участие в дейности с физическо натоварване.

Психологичното изследване се провежда в Института по психология на МВР в периода 17 юни до 16 юли 2020 г.  по график .  Допускат се само кандидати, преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване и проверка на физическа годност. Съгласно утвърдения график кандидатите трябва да се явят в 08.30 ч. в Института по психология или Академията на МВР. Изследването е в две части – първа част: тест за интелигентност и личностен въпросник, и втора част: психодиагностично интервю.