МВР

Академия на МВР

 

Указания за специализиран подбор

Указания за  специализиран подбор

Специализиран подбор на кандидатите е последователно провеждане на:

а) специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване с тест за интелигентност и личностен въпросник.

Трите елемента на специализирания подбор по т. “а”, “б” и “в” са с елиминаторен характер в посочената последователност.

В периода от 03 юни до 26 юни 2019 г.,  с резервни дати 01 юли - 02 юли 2019 г., кандидатите се явяват по график пред експертна лекарска комисия за специализирано медицинско освидетелстване от Централната експертна лекарска комисия в Медицински институт - МВР

Проверката на физическата годност се провежда по график , утвърден от ректора на АМВР, в периода 04 юни до 27 юни 2019 г., с резервни дати на 02 юли - 03 юли 2019 г.  До изследването се допускат кандидати, преминали специализирано медицинско освидетелстване.
В съответствие с утвърдения график  кандидатите трябва да се явят в 08. 30 ч. в Центъра за бойна подготовка и спорт при АМВР (адрес, гр. София, ул. „Балша“ № 18, стадион „Раковски“) като носят със себе си: документ за самоличност и документ от здравно заведение или личен лекар, издаден в срок не по-рано от 3 дни преди датата на явяване на изпита, удостоверяващ, че лицето няма медицински противопоказания за участие в дейности с физическо натоварване.

Психологичното изследване се провежда в Института по психология в периода 05 юни до 28 юни 2019 г. с резервни дати на 03 юли - 04 юли 2019 г. по график.  Допускат се само кандидати преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване и проверка на физическа годност. Съгласно утвърдения график кандидатите трябва да се явят в 08.00 ч. в Института по психология. Изследването е в две части – първа част: тест за интелигентност и личностен въпросник, и втора част: психодиагностично интервю.