МВР

Академия на МВР

 

Указания за провеждане на медицинско освидетелстване

У К А З А Н И Я

за провеждане на медицинско освидетелстване

1. Медицинското освидетелстване  е част от процедурата за специализиран подбор и се извършва в Академията на МВР в периода 15.06.2020 г. – 14.07.2020 г.


2. В съответствие с утвърдения график, кандидатите трябва да се явят в Академията на МВР, не по-късно от 07.45 часа на указаната дата, като носят със себе си:

• документ за самоличност;

• медицинско свидетелство по образец Приложение № 3, попълнено в част „Анамнеза“ и заверено от личния лекар;
• удостоверение от психо-неврологичния диспансер;
• документ за платена такса за медицински изследвания, провеждани от Медицински институт на МВР.


Сумата, в размер на 60 лв., е за заплащане стойността на консумативи, реактиви и др., необходими за извършване на изследвания и прегледи (Заповед №33/12.01.2012 г. на директора на МИ - МВР). Превежда се по банков път по следната сметка:

IBAN BG09UNCR96603120713812
BIC Code UNCRBGSF
Уни Кредит Булбанк АД, клон Батенберг
Медицински Институт на МВР
Кандидатите, непредставили квитанция за внесена такса, няма да бъдат допуснати до специализиран подбор.


3. Кандидатите са длъжни да спазват точно определената за явяване дата. В противен случай няма да бъдат допуснати да се явяват на други дати.


4. При невъзможност за явяване на определената дата, доказана със съответните документи, следва да бъде уведомен председателят на главната комисия по приема, с чието решение може да се извърши промяна на датата. Болничните листове се представят в същата комисия  след заверка в ЦЕЛК - МВР.

5. Оценката от всеки етап на изследванията е с елиминаторен характер и при получен негативен резултат е невъзможно повторно явяване на един и същи кандидат-курсант в кампанията за учебната 2020/2021 г.

 

6. Неявяването на медицинско освидетелстване на определената от графика или  Главната комисия дата ще се счита като доброволен отказ на съответния кандидат-курсант от по-нататъшно участие в процедурата по кандидатстване.