МВР

Академия на МВР

 

11 февруари 2021

Покана за Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София

В изпълнение решение на Управителния съвет се свиква Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София, което ще се проведе на 18.03.2021 г. от 14:30 часа в киносалона на Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР - седалище на управлението на сдружението - на адрес: гр. София, район „Илинден”, ул. „Пиротска” № 171 при следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

- Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2020 г.;
- Приемане отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2020 г.;
- Представяне на годишен финансов отчет за 2020 година и проект на бюджет за 2021 година;
- Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. и на Бюджет за 2021 г.;
- Приемане на решение за освобождаване от отговорност на настоящия Управителен съвет;
- Обсъждане и приемане на промени в Устава на Сдружението;
- Разни.

 

Регистрацията на членовете за Общото събрание на Сдружението ще започне в 14:10 часа. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден в 15:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изображения

 16 февруари 2021 | 10:04