МВР

АПН

 

Годишно Общо събрание на Асоциация на полицейските началници-2019г. - на 8.05.2019 г. в 17 ч. в Интер Експо Център, София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 147

08 апр 2019

Управителният съвет на Асоциацията на полицейските началници, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на асоциацията свиква общо събрание на 8.05.2019 г. в 17 ч. в Интер Експо Център, София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 147, при следния дневен ред:

1. приемане на отчетен доклад на УС за дейността на АПН през 2018 г.;

2. приемане на годишния финансов отчет на АПН за 2018 г.;

3. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет;

4. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 08 април 2019 | 16:40