МВР

ОД Благоевград

 

 

лого
    Административно обслужване

Харта на клиента

Вътрешни правила за административното обслужване

 
   Административни услуги


Издаване на лична карта на български граждани

Издаване на паспорт на български граждани

Издаване на СУМПС на български граждани

Български лични документи, издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България

Описание на дейности по предоставяне на административни услуги

Description of the procedure for the provision of the administrative services

Често срещани въпроси и отговори


   Административни санкции

Административни нарушения и наказания по ЗБЛД

Принудителни административни мерки по ЗБЛД


     Образци и формуляри

Декларация по чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД

Образец на заявление за издаване на български лични документи - Образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише!

Заявление за удостоверение за пътуване

Искане за задържане на паспорт

Пълномощно за издаване на лична карта или паспорт

Пълномощно за пътуване

Таблица за транслитерация на българската азбука в английската азбука


     Други

Закон за българските лични документи

Правилник за издаване на българските лични документи

Наредба № І-157 от 1 октомври 2002г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи.