МВР

ОД Благоевград

 

Получаване на български лични документи

Документът за самоличност се получава лично от заявителя, от упълномощено от него лице – след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението при подаването му.

При получаването на новия документ за самоличност се връща предишният от същия вид. 

Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати положени в някой от издадените му паспорти, може да го задържи след изтичане на срока на валидност, като го представи в тримесечен срок на органа, който го е издал и подаде искане по образец. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.