МВР

ОД Благоевград

 

Ред за издаване на паспорт на лица до 18 години

Заявлението за издаване на паспорт на малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и от техните родители, настойници или попечители.

Необходими документи:

  • документ за платена държавна такса;
  • удостоверение за раждане за лица под 18 години (оригинал и копие). Представя се само в случаите, когато лицето не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;
  • удостоверение за постоянен адрес (ако липсва в базата данни).

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно или се представя някой от следните документи:

  • влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години;
  • влязло в сила съдебно решение за лишаване на единият родител от родителски права;
  • препис – извлечение от акт за смърт на един от родителите;
  • при разногласие между родителите за издаване на паспорт, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт.

Паспортът се връща на органа, който го е издал, в три месечен срок от изтичане срока на валидност на документа.