МВР

ОД Благоевград

 

Ред за издаване на първа лична карта

Всеки български гражданин е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.

Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в срок до 30 дни да поискат издаването на лична карта.

Заявлението за издаване на нова лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението.

Необходими документи:

  • удостоверение за раждане (оригинал и копие) Представя се само в случаите, когато лицето не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;
  • удостоверение за постоянен адрес (ако липсва в базата данни).