МВР

ОД Благоевград

 

Предоставяне на услуга по електронен път /чл.18а от Закона за българските лични документи/

Заявление за издаване на лична карта и/или паспорт може да се подаде и по електронен път чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР –
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index., ако лицето притежава валидно квалифицирано удостоверение за електронен поспис.

Когато заявление за лична карта и/или паспорт се подава по електронен път, заявителят трябва да отговаря на следните условия:

  • да е български гражданин, навършил 18 години;
  • да има валиден постоянен адрес на територията на Република България;
  • да има издаден български личен документ по заявление от същия вид, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометричните данни;
  • да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път;
  • да няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или съществени и трайни изменения на образа на лицето;
  • да не е поставен под запрещение.

Когато заявлението за издаване на лична карта и/или паспорт е подадено по електронен път, документът се получава лично в звено "Български документи за самоличност", заявено при подаване на заявлението. При получаване на готовия документ заявителят е длъжен да представи оригиналите  на документите, чиито сканирани образци е прикачил към заявлението. При получаване на новата лична карта и/или паспорт заявителят е длъжен да върне предходния документ от същия вид.