МВР

ОД Благоевград

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистър на услугите: Предоставяне на достъп до обществена информация с Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1 и 3, чл. 4, чл. 34 и чл. 35.

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директорът на ОДМВР – Благоевград

 

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ в отдел „Административен“ при ОДМВР - Благоевград; адрес: 2700 гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ № 3; e-mail: [email protected]; 073/867526, работно време: от 08:30 часа до 17:30 часа.

 

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Достъп до информация: Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в администрацията на ОДМВР – Благоевград. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Устни запитвания: При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Писмени запитвания: Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на ОДМВР – Благоевград. Те могат да бъдат подавани:

 • По пощата на адрес гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ п.к.2700;
 • Лично, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа в деловодството на ОДМВР – Благоевград;
 • На електронна поща - [email protected], като не се изисква електронен подпис съгласно закона за електронния документ и електронния подпис;
 • Чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15 от ЗДОИ.

За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:

 • Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 • Описание на исканата информация;
 • Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 • Адрес за кореспонденция със заявителя.
 • Постъпилите заявления, които не съдържат изискваните данни по т. 1, 2 и 4, се оставят без разглеждане.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочат една или повече от следните форми:

 • преглед на информацията;
 • оригинал или чрез публикуване й на общодостъпен регистър или копие;
 • устна справка;
 • копие на материален носител
 • копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхранява или са публикувани данните.

  Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

  Достъпът до обществена информация съгласно чл. 35 ал. 1 от ЗДОИ „Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ“, размерът на които се определя съгласно заповед на министъра на финансите № ЗМФ - 1472/29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на ОДМВР – Благоевград или по банков път по банкова сметка на ОДМВР - Благоевград IBAN BG94RZBB91553120037718 - „Райфайзенбанк“ ЕАД

   

  6. Образци на формуляри: Изтегли от тук.

   

  7. Начини на заявяване на услугата:

  Писменото заявление се подава по един от следните начини:

 • По пощата на адрес гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ № 3, п.к.2700;
 • Лично, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа в деловодството на ОДМВР – Благоевград;
 • На електронна поща – [email protected], като не се изисква електронен подпис съгласно закона за електронния документ и електронния подпис;
 • Чрез платформата за достъп до обществена информация по чл.15 от ЗДОИ.

   

  8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: Услугата се предоставя и по електронен път чрез сканиране на издадения документ и изпращането му. (чл. 35 ал. 3 от ЗДОИ „Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по ал.2 и не се заплащат разходи по предоставянето“).

   

  9. Срок на действие на документа/решението: безсрочен

   

  10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини за плащане: Достъпът до обществена информация съгласно чл. 35 ал. 1 от ЗДОИ „Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ“, размерът на които се определя съгласно заповед на министъра на финансите № ЗМФ - 1472/29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на ОДМВР – Благоевград или по банков път по банкова сметка на ОДМВР – Благоевград IBAN BG94RZBB91553120037718 - „Райфайзенбанк“ ЕАД

   

  11.Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд – Благоевград

   

  12.Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд - Благоевград.

   

  13.Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

  [email protected]

  14.Начини на получаване на резултата от услугата: Решението за предоставяне на достъп или отказ се получава:

 • чл.34, ал.3 от ЗДОИ „Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща“;
 • лично – срещу документ за самоличност;
 • чрез лицензиран пощенски оператор (поща) с обратна разписка;
 • от други лица – срещу изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (оригинал или копие, като оригиналът се представя за сверка).

Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор (поща) с обратна разписка е за сметка на заявителя.