МВР

ОД Благоевград

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистър на услугите: Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2) с Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2134

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3; Закон за администрацията – § 1, т. 2, б. „в“.

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директорът на ОДМВР – Благоевград.

 

4. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време: сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ в отдел „Административен“; адрес: 2700 гр. Благоевград, ул. „Владо Черноюемски“ № 3; e-mail: [email protected]; 073/867526, работно време: от 08:30 до 17:30 часа.

 

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Заявителят подава заявление до Директора на ОДМВР – Благоевград за издаване на удостоверение (УП-2) за осигурителен доход. Услугата може да бъде заявена и устно в деловодството на ОДМВР – Благоевград. За заявената услуга се попълва заявление. Заявлението, заедно с приложените документи, се входира в деловодната система и се резолира за главен счетоводител за издаване на удостоверение (УП-2) за извършване на проверки в наличните в ОДМВР – Благоевград документи (разплащателни ведомости и др.). След уточняване на данните се издава съответен документ. Документът се предоставя в деловодството на ОДМВР – Благоевград за регистриране.

- Изисквания: Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения с ОДМВР - Благоевград.

- Необходими документи:

 Копия от трудова/служебна книжка;

 Документ за идентичност на имена, в случай на настъпили промени;

 Нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице – в оригинал или копие.

При заявяване лицето задължително следва да посочи желания от него начин за получаване на удостоверението.

На служителя приемащ заявлението се представят оригиналите на горепосочените документи за сверка.

 

6. Образци на формуляри: Изтегли тук.

 

7. Начини на заявяване на услугата:

Писменото заявление се подава по един от следните начини:

 лично – с документ за самоличност;

 лицензиран пощенски оператор (поща) – заявлението следва да е в оригинал с нотариална заверка на подписа;

 от други лица – с приложено изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

 Устно в деловодството на Областна дирекция на МВР – Благоевград, за което служител от деловодството попълва заявление.

 

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата се предоставя по електронен път, чрез сканиране на издадения документ и изпращането му.

 

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен.

 

10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.

 

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд Благоевград.

 

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

 

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

[email protected]

 

14. Начини на получаване на резултата от услугата: Удостоверението се получава:

 лично – срещу документ за самоличност;

 чрез лицензиран пощенски оператор (поща) с обратна разписка;

 от други лица – срещу изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (оригинал или копие, като оригиналът се представя за сверка).

 

Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор (поща) с обратна разписка е за сметка на заявителя.