МВР

ОД Благоевград

 

Издаване на свидетелство за управление на МПС при възстановяване на правоспособност, загубена след отнемане на всички контролни точки

 
Издаване на свидетелство за управление на МПС при възстановяване на  правоспособност, поради отнемане на всички контролни точки,  се извършва въз основа на служебно изпратен от областните отдели “Контролна дейност- ДАИ” оригинален протокол за успешно положен изпит. 
При възстановяване на правоспособност,  водачът  следва да се яви лично в сектор “Пътна полиция” – Благоевград  за издаване на ново свидетелство за управление на МПС, да получи безплатно разпечатано заявление с бар-код – валидно 30 дни. В този срок гражданинът може да провери данните в заявлението, да попълни настъпилите промени в личните му данни (ако има такива) и да събере необходимите удостоверителни документи.
Когато при подаване на заявлението изискуемите документи не са приложени към заявлението или има неплатени глоби, служителят приема заявлението, като на заявителя се дава 3-дневен срок за отстраняване на недостатъците. На гърба на заявлението заявителят описва документите, които му е указано, че следва да представи, и се подписва за уведомяването му, че ако в 3-дневен срок не ги представи, преписката ще бъде прекратена.
При регистрация и подаване на заявлението се прилагат следните документи:

  • лична карта
  • документ за платена такса
  • оригинал и копие от документ за завършено най-малко основно образование.
    карта за медицински преглед за физическа годност на водач на МПС – пълна , независимо от категорията
  • удостоверение за психологическа годност на водач на МПС – оригинал и копие

На място водачът попълва декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз