МВР

ОД Благоевград

 

Издаване на свидетелство за управление на МПС при придобиване на правоспособност за управление на МПС от нова категория


Издаване на свидетелство за управление на МПС при при придобиване на правоспособност от нова категория,  се извършва въз основа на служебно изпратен от областните отдели “Контролна дейност- ДАИ” оригинален протокол за успешно положен изпит. 
При придобиване на нова категория водачът следва да се яви лично в сектор “Пътна полиция” – Благоевград по постоянен адрес за издаване на ново свидетелство за управление на МПС и да получи безплатно разпечатано заявление за издаване на СУМПС с бар-код, което е валидно 30 дни. В този срок гражданинът може да провери данните в заявлението, да попълни настъпилите промени в личните му данни (ако има такива) и да събере необходимите удостоверителни документи.
Когато при подаване на заявлението изискуемите документи не са приложени към заявлението или има неплатени глоби, служителят приема заявлението, като на заявителя се дава 3-дневен срок за отстраняване на недостатъците. На гърба на заявлението заявителят описва документите, които му е указано, че следва да представи, и се подписва за уведомяването му, че ако в 3-дневен срок не ги представи, преписката ще бъде прекратена.
При регистрация и подаване на заявлението се прилагат следните документи:

  • лична карта 
  • документ за платена такса 
  • карта за медицински преглед за физическа годност на водач на МПС (за категориите М, А и В – заверено от очен или личен лекар, а за останалите категории - пълна медицинска карта) 
  • удостоверение за психологическа годност на водач на МПС (за категориите С, D, Ттб) и възстановяване на правоспособност по чл.157 от ЗДвП
  • оригинал и копие от документ за завършено най-малко основно образование
  • старото свидетелство за управление на МПС - което след проверка на данните се връща на водача до изготвяне на новото свидетелство

На място водачът попълва декларация по образец, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз.