МВР

ОД Благоевград

 

Издаване на свидетелство за управление на МПС при първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС

 
Издаване на свидетелство за управление на МПС при първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС,  се извършва въз основа на служебно изпратен от областните отдели “Контролна дейност- ДАИ” оригинален протокол за успешно положен изпит. 
Първоначалното издаване на свидетелство за управление на МПС при придобиване правоспособност  от определена категория, се извършва въз основа на служебно изпратен от областните отдели “Контролна дейност- ДАИ” оригинален протокол за успешно положен изпит. 
Водачът следва да се яви лично в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР- Благоевград, където получава безплатно разпечатано заявление с бар-код - валидно30 дни.  В този срок гражданинът може да провери данните в заявлението, да попълни настъпилите промени в личните му данни (ако има такива) и да събере необходимите удостоверителни документи.
Когато при подаване на заявлението изискуемите документи не са приложени към заявлението или има неплатени глоби, служителят приема заявлението, като на заявителя се дава 3-дневен срок за отстраняване на недостатъците. На гърба на заявлението заявителят описва документите, които му е указано, че следва да представи, и се подписва за уведомяването му, че ако в 3-дневен срок не ги представи, преписката ще бъде прекратена
При регистрация и подаване на заявлението се прилагат следните документи:

  • лична карта 
  • документ за платена такса 
  • оригинал и копие от документ за завършено най-малко основно образование.
  • карта за медицински преглед за физическа годност на водач на МПС (за категориите М, А, В - заверено от очен или личен лекар 
  • документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ

На място гражданинът попълва и декларация по образец, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз