МВР

ОД Благоевград

 

Подмяна на свидетелство за управление на МПС, поради изтичане срока на валидност

 
За подмяна на свидетелство за управление на МПС, водачът или следва да се яви лично в сектор “Пътна полиция” – Благоевград, или в РУ по постоянен адрес и да получи безплатно разпечатано заявление за издаване на СУМПС с бар-код, което е валидно 30 дни. 
В този срок гражданинът може да провери данните в заявлението, да попълни настъпилите промени в личните му данни (ако има такива) и да събере необходимите удостоверителни документи.
Когато при подаване на заявлението изискуемите документи не са приложени към заявлението или има неплатени глоби, служителят приема заявлението, като на заявителя се дава 3-дневен срок за отстраняване на недостатъците. На гърба на заявлението заявителят описва документите, които му е указано, че следва да представи, и се подписва за уведомяването му, че ако в 3-дневен срок не ги представи, преписката ще бъде прекратена.
При регистрация и подаване на заявлението се прилагат следните документи:

  • лична карта 
  • старото свидетелство за управление на МПС  
  • документ за платена такса карта за медицински преглед за физическа годност на водач на МПС (за категориите М, А, В - заверено от очен или личен лекар, а за останалите категории - пълна медицинска карта)