МВР

ОД Благоевград

 

Получаване на готово свидетелство за управление на МПС

 
Получаването на готовото свидетелство за управление на МПС става лично, а по изключение – от упълномощено лице, посочено от заявителя в момента на приемането на заявлението или след представяне на изрично пълномощно, заверено от нотариус, регистриран в Българската нотариална камара, от българските дипломатически представителства в чужбина или от местен нотариус от съответната страна, в която пребивава лицето с печат "Апостил" (съгласно Хагската конвенция от 1961 г.). В пълномощното следва да бъде изрично упоменато, че лицето е упълномощено да получи свидетелство за управление на МПС и да му послужи пред сектор “ПП”-ОД на МВР гр.Благоевград.
Когато гражданинът притежава старо свидетелство за управление на МПС,  връчването на новия документ става след предаване на стария.
Ако предишното свидетелство за управление на МПС не може да бъде представено (защото е изгубено, откраднато, унищожено и др.), получаването на новото става срещу съставен акт за установено административно нарушение или официален документ за липсата му.
 
Получаването на готовото свидетелство за управление на МПС става, след заплащане на дължимите глоби,  наложени за нарушения на Закона за движението по пътищата и Закона за българските лични документи.