МВР

ОД Благоевград

 

 

Временно спиране от движение на регистрирано пътно превозно средство по искане на собственика

 

Собственикът представя:

• Заявление – Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

• в заявлението се посочват причините за спиране на ППС от движение
• Част втора от свидетелството за регистрация на МПС (рег. талон)
• Документ за самоличност или пълномощно от собственика, заверено пред нотариус 
• За стопански субекти – оригинал и копие на документа за създаване на стопанския субект и картата с идентификационния код по регистъра БУЛСТАТ.