МВР

ОД Благоевград

 

Зачисляване на ППС от друг регион в Област Благоевград

 

Необходими документи:

             Заявление за зачисляване в региона - Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.
- документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
- превозното средство - за идентификация;
- удостоверение за изменение в конструкцията, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", когато има изменение в конструкцията на превозното средство (включително инсталиране на автомобилна газова уредба);
- удостоверение за първоначална проверка на автомобилна газова уредба, издадено от лице, извършващо периодичен технически преглед и притежаващо права за извършване на първоначална проверка на автомобилни газови уредби - когато е инсталирана автомобилна газова уредба;
- документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция");
- свидетелството за предходна регистрация - част I и част II. Задържат се при регистрацията. Ако свидетелството е изгубено или откраднато, се генерира декларация, която заявителят подписва;
- документ за преминат преглед за техническа изправност;
- документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП);
- табели с регистрационен номер, ако са налични;
- копие на документ за собственост за собственост на багажник - при монтиране на трета регистрационна табела;
- документ за платена държавна такса;
- пълномощно с нотариална заверка на подписите, когато регистрацията се заявява от пълномощник.
         
Забележка:  Договорите за прехвърляне на собствеността върху автомобилите и мотоциклетите с работен обем на двигателя над 350см³, ремаркета с товароносимост над 10 тона и колесните трактори, да са с нотариална заверка на подписите.
За останалите ППС, договорите за прехвърляне на собственост се съставят в свободна писмена форма.