МВР

ОД Благоевград

 

 

Необходими документи:

I. Подаване на заявление
Заявлението е по образец. Подава се в звената "Пътна полиция" ОДМВР.

Към него се прилагат:
1. Единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ.
2. Списък на регистрираните търговски обекти (автокъщи)
3. Списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер
4.Декларации съгласно Закона за защита на личните данни и копия от трудов или граждански договор на лицата по предходната точка
5. Декларация, че кандидатстващата фирма не е в производство по обявяване в несъстоятелност
6. Документ, доказващ, че фирмата е вносител (производител) на автомобили от дадената(ите) марка(и) за Република България 

II. Проверка на място
Служители на сектор "Пътна полиция" ОДМВР извършват проверка в търговския обект, където ще се съхраняват временните табели с регистрационен номер за наличие на необходимите документи и метална каса за съхранение, като за резултата от проверката се изготвя протокол.
В случаите, когато търговският обект и седалището на лицето по ал. 1 са на територии, обслужвани от различни ОДМВР, заявлението и приложените документи се изпращат на съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при ОДМВР, на чиято територия се намира обектът, за извършване проверка за спазване на изискванията. За извършената проверка се съставя протокол и се връща в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по подаване на заявлението.
При установяване на пропуски в документацията или изискванията за получаване на временни табели с регистрационен номер заявлението ведно с подадените документи се връщат на подателя с мотивирано уведомително писмо.

III. Изпращане на преписката в Главна дирекция "Национална полиция"
Комплектуваните документи в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР се изпращат в ГДНП с предложение за разрешаване ползването и определяне на временни табели с регистрационен номер за заявителя съгласно одобрения брой.

IV. Уведомяване на заявителя и предаване на табелите
Главна дирекция "Национална полиция" уведомява писмено заявителя за определените временни табели с регистрационен номер.
Временните табели с регистрационен номер се получават от заявителя или от друго упълномощено лице от сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по седалището на търговеца след представяне на дневник за завеждане на временните табели с регистрационен номер, пътни книжки съобразно заявения брой табели и документ за платена държавна такса