МВР

ОД Благоевград

 

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС

 

Необходими документи:

• Заявление за регистрация - Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.
• Декларация от собственика за изгубено, унищожено  или откраднато свидетелство за регистрация (попълва се на място)
• Документ за самоличност на собственика с постоянен адрес в Област Благоевград или упълномощено лице с пълномощно, заверено от нотариус
При регистрация на ППС на стопански субект се представят печат на фирмата и оригинал на на документ за създаване на стопанския субект, със седалище в Старозагорска област  и карта с идентификационния код по регистър БУЛСТАТ
•  Полица за платена застраховка “Гражданска отговорност” за превозното средство и   собственика, валидна към датата на промяна на собственост
 
При изгубване на част на двете части от свидетелството за регистрация  задължително се представя превозното средство за идентификация и се подменят регистрационните табели. При изгубване на първа част от свидетелството за регистрация  задължително се представя превозното средство за идентификация.