МВР

ОД Благоевград

 

 

Издаване на транзитна регистрация

 

Необходими документи:

• Заявление за транзитна регистрация - Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.
• Документ за собственост и произход на ППС – оригинал
• Документ за самоличност на собственика или упълномощено лице с пълномощно, заверено от нотариус
• При регистрация на превозно средство на стопански субект се представя единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ

• Полица за платена застраховка “Гражданска отговорност” за ППС, валидна към датата на извършване на услугата
• Документ за оформен износ на ППС, издаден от съответното митническо учреждение (за регистрирано ППС, подлежащо на износ извън ЕС

Срокът на валидност на транзитната регистрация е до 30 дни.

Забележка:
 Превозното средство се представя в "Пътна полиция" за идентификация, единствено при издаване на транзитна регистрация, с цел напускане на Република България, поради износ.