МВР

ОД Благоевград

 

Издаване на Удостоверение за собственост (настояща и бивша) на ППС

 

• Заявление за издаване на удостоверението – Заявлението се подава на гише в звено "Пътна полиция" или чрез Портала за електронни административни услуги на МВР Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index

• Документ за самоличност на собственика
   За стопански субекти – оригинал на документите за създаване на стопанския субект и картата с идентификационния код по регистъра БУЛСТАТ.