МВР

ОД Благоевград

 

Прекратяване на регистрация на превозното средство

 

Необходими документи:

• Заявление за прекратяване на регистрация на ППС – Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.
При регистрация на превозно средство на стопански субект се представя единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ

• Регистрационни табели на превозното средство
• Свидетелство за регистрация на превозното средство
•  Документ за самоличност на собственика или упълномощено лице с пълномощно заверено заверено от нотариус (за стопански субекти: пълномощно с печат и изх.№)

 

Собственикът декларира писмено обстоятелствата, поради които се иска прекратяване на регистрацията и представя доказателства, че ППС е прието за разкомплектоване или съхранение в определено за това място или частен имот, че се изнася от страната или е откраднато.

Ако табелите с регистрационния номер са откраднати, прекратяване на регистрацията се извършва, след обявяването им за издирване от съответните служби на МВР.