МВР

ОД Благоевград

 

Продуктова такса при първоначална регистрация на МПС

 

Лицата, които придобиват моторни превозни средства за лична употреба, въведени в страната от  друга страна – членка на Евпопейския съюз или внесени от държава извън общността заплащат продуктова такса при първоначалната им  регистрация.

Съгласно  Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление на Министерски съвет (обн. ДВ на 10.06.2008 г.)  продуктова  такса се заплаща за всички превозни средства от категория М1, М2, М3, N1, N2, N3.

При първоначална регистрация на моторното превозно средство в сектор "Пътна полиция" -Благоевград, собственикът или от упълномощено от него лице, трябва да представи  декларация по образец или копие от удостоверение, издадено от организация по оползотворяване на отпадъци от МПС.  

На юридическите лица, офицални вносители на различните марки МПС, организациите по оползотворяване издават едно общо удостоверение, което важи за срока на договора, сключен между организацията и съответното юридическо лице.  Удостоверението важи за всички автомобили пускани на пазара от това юридическо лице през периода на валидността му.  В удостоверението не се посочват никакви данни (марка, година на производство и номер на рама или двигател) за конкретни моторни превозни средства.
Физическите или юридическите лица, които придобиват МПС за лична употреба (или упълномощени от тях лица) също попълват декларация по образец. В този случай собственикът представя удостоверение, издадено от организация по оползотворяване на отпадъци или  копие от платежен документ за внесена продуктова такса за МПС по сметката на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).