МВР

ОД Благоевград

 

 

Промяна на регистрационен номер

 

Необходими документи:

• Заявление за регистрация – Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

При регистрация на превозно средство на стопански субект се представя единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ

• Квитанция за платена такса ППС, валидна към датата на промяна на регистрационния номер
• Полица за платена застраховка “Гражданска отговорност” за ППС и собственика, валидна към датата на промяна на регистрационния номер
• Документ за самоличност на собственика с постоянен адрес в Област Благоевград  или упълномощено лице с пълномощно, заверено от нотариус
• Старите табели с регистрационни номера
• Свидетелство за регистрация на ППС - част І и ІІ (рег. талон)
Представят се старите рег. табели и превозното средство за идентификация.

 

Забележка: Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591 или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните звена на МВР.

Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и същите не отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591 или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след писмено деклариране на тези обстоятелства от собственика.