МВР

ОД Благоевград

 

Промяна собствеността на ППС, регистрирани в Област Благоевград

 

Необходими документи:

              Заявление за регистрация – Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.
• При регистрация на превозно средство на стопански субект се представя единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ

• Договор за придобиване на собственост (оригинал) и копие
  Договорите за прехвърляне на собствеността върху автомобилите и мотоциклетите с  работен обем на двигателя над 350см³, ремаркета с товароносимост над 10 т и колесните трактори, да са с нотариална заверка на подписите. 
  За останалите превозни средства, договорите за прехвърляне на собственост се съставят в свободна писмена форма.
•  Полица за платена застраховка “Гражданска отговорност” за превозното средство и   собственика, валидна към датата на промяна на собственост
• Документ за самоличност на собственика с постоянен адрес в Област Благоевград или упълномощено лице с пълномощно, заверено от нотариус
• Свидетелство за регистрация на пътното превозно средство -І и ІІ част (рег. талон)

- документ за преминат преглед за техническа изправност на ППС;

Забележка: Ако регистрационни номера не отговарят на БДС ISO 7591 и БДС 15980, превозното средство се представя за идентификация