МВР

ОД Благоевград

 

 

Пускане в движение на пътно превозно средство

 

Собственикът представя:

• Заявление – Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

• Документ за самоличност или пълномощно от собственика, заверено пред нотариус;
• За стопански субекти – оригинал и копие на документа за създаване на стопанския субект и картата с идентификационния код по регистъра БУЛСТАТ.

• Полица за заплатена застраховка “Гражданска отговорност” за превозното средство  и собственика, валидна към датата на пускането му в движение

  • Документ за платена такса за МПС
  • Документ за платен данък за превозното средство;
  • Част първа от свидетелството за регистрация на МПС (рег. талон)