МВР

ОД Благоевград

 

Първоначална регистрация на ППС на ново превозно средство

 

 

Необходими документи:

1.Заявление за регистрация – Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.
2. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
3. валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя (представя се в оригинал и се задържа в "Пътна полиция")
4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
5. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
6. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС п(представя се копие, което се задържа в "Пътна полиция")
7. табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
8. документ за платена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци ("екотакса")
9. документ за платена държавна такса
10. Пълномощно заверено пред нотариус - когато регистрацията се заявява от пълномощник

Заб. При липса на сертификат за съответствие може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". В този случай е необходимо превозното средство да се представи за идентификация.