МВР

ОД Благоевград

 

Регистрация на ППС с първоначална регистрация в държава извън ЕС

 

Необходими документи:

Заявление за регистрация – Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

1. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
2. превозното средство - за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване
3. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
4. свидетелството за предходна регистрация - част I и част II (ако част II е издавана). Задържат се при регистрацията.
5. документ за валидно към датата на производство на превозното средство ЕО одобряване на типа. При липса на този документ може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". (Представя се в оригинал, който се задържа от "Пътна полиция")
6. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
7. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (представя се копие, което се задържа в "Пътна полиция")
8. табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
9. документ за платена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци ("екотакса")
10. декларация за придобиване на собствеността (по образец)
11. документ за платена държавна такса
12. нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник