МВР

ОД Благоевград

 

Регистрация на ППС с първоначална регистрация в държава – членка на ЕС

 

Необходими документи:

Заявление за регистрация – Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

1. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
2. превозното средство - за идентификация
3. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
4. свидетелството за предходна регистрация - част I и част II (ако част II е издавана). Задържат се при регистрацията.
5. документ за преминат преглед за техническа изправност, ако е наличен. Ако не е наличен или е с изтекъл срок, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване на превозното средство в пункта за регистрация на "Пътна полиция"
6. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
7. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз, когато превозното средство се внася от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария (представя се копие, което се задържа в "Пътна полиция")
8. табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
9. документ за платена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци ("екотакса")
10. декларация за придобиване на собствеността (по образец)
11. документ за платена държавна такса
12. Пълномощно, заверени пред нотариус - когато регистрацията се заявява от пълномощник