МВР

ОД Благоевград

 

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт (строително монтажни работи) на части от сгради, стопанисвани от ОДМВР – Благоевград“, по шест обособени позиции

23 авг 2018

Възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт (строително монтажни работи) на части от сгради,  стопанисвани от ОДМВР – Благоевград“, по шест обособени позиции, с № 244000-12460 от 23.08.2018 г.
Прикачени документи Обява   (pdf - 2,96MB) - 23 авг 2018 17:38
Документация   (docx - 318,00KB) - 23 авг 2018 17:38
ЕЕДОП - приложение № 3   (doc - 209,00KB) - 23 авг 2018 17:47
Спецификация - приложение № 1 - количествена сметка   (xlsx - 30,00KB) - 23 авг 2018 18:46
Количествено - стойностна сметка - приложение № 7   (xlsx - 33,00KB) - 23 авг 2018 18:46
Информация   (pdf - 805,00KB) - 24 авг 2018 10:20
Съобщение за прекратяване на процедура   (pdf - 416,00KB) - 31 авг 2018 13:53

 03 септември 2018 | 10:21