МВР

БФП

 

ЗА БЮЛЕТИНА

Бюлетин „Полиция“ е печатно и електронно научно издание на факултет „Полиция“ при Академията на МВР, което се издава от 1973 г. Изданието е включено в националния референтен списък на съвременните български научни издания.
Редакционната политика следва половинвековните традиции в областта на висшето образование и научните изследвания в областта на опазване на обществения ред и противодействието на престъпността, като прилага общоприети международни стандарти, допринасящи за популяризиране и насърчаване на научните изследвания. В изданието се публикуват материали на български и английски език, представящи оригинални виждания, резултати от емпирични изследвания, теоретични анализи, концептуални възгледи и добри практики, след извършване на анонимно рецензиране от двама рецензенти.
Бюлетинът на факултет „Полиция“ се издава периодично - три пъти годишно. За публикации в изданието авторите не дължат такси.

Цел и обхват на изданието
Издаването на бюлетина има за цел да насърчи научните изследвания, като предостави авторитетна научна трибуна на представителите от академичните среди и практиката да търсят, изследват и представят оригинални виждания, с които да провокират, предизвикат креативност и дискусии, водещи до качествени промени в полицейската дейност, основани на научно обосновани изследвания и резултати. Издателите на бюлетина споделят виждането, че полицейската дейност, основана на знанието е този концептуален подход, който може да осигури сигурността, правата и свободите на българските граждани, тъй като научното познание е най-силното средство, с което могат да разполагат полицейските служби, за да се справят със съвременните предизвикателства пред сигурността и обществения ред.
Изданието приема публикации от всички автори, без значение какво е тяхното професионално занятие, академична длъжност, с което иска да стимулира по-тесни връзки между всички заинтересовани – изследователи, практици или граждани, пристрастни към темата. Бюлетинът публикува статии с обем до 15 страници, засягащ въпроси, свързани с различни аспекти на дейността по превенция, разкриване и разследване на престъпността, и опазване на обществения ред.