МВР

Дирекция АП

 

Дирекция "Анализ и политики"

1. Подпомага министъра на вътрешните работи и отговаря за разработването, провеждането, координирането и контрола по изпълнение на политиките на МВР;

2. Разработва, координира и отчита стратегии, програми, планове и мерки на министерството, както и други национални стратегически документи за осъществяване на политиките на МВР;

3. Подпомага дейността на ръководството на МВР при разработване и планиране на стратегическите приоритети, цели и задачи;

4. Разработва и отчита изпълнението на приоритетите и дейностите на МВР, включени в Програмата на правителството;

5. Разработва ежегодните цели за дейността на МВР по чл. 33а от Закона за администрацията, осъществява мониторинг и координация и изготвя отчет за тяхното изпълнение;

6. Събира, обработва, систематизира и анализира обща и специализирана информация, придобита от структурите на МВР, за подпомагане на ръководството на МВР при осъществяване на политиките, както и за външни потребители;

7. Осъществява обмен на информация и взаимодейства с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации по формиране и реализиране на политики;

8. Изготвя стратегически анализи;

9. Изготвя периодични оценки за състоянието на средата за сигурност и предлага мерки за овладяване и противодействие на заплахите;

10. Изготвя периодични отчети и годишен доклад за дейността на МВР;

11. Координира и подпомага статистическата дейност в структурите на МВР;

12. Изготвя статистика за състоянието на престъпността в страната - за вътрешни и външни потребители;

13. Поддържа в готовност за използване Ситуационния център на МВР и организира дейността му;

14. Осъществява методическо ръководство и помощ на структурите на МВР по направление на дейността си.