МВР

Дирекция "КИС"

 

На 17 септември в гр. Благоевград и на 30 септември в гр. Ботевград служители от ДКИС взеха участие в обществените консултации за разработване на Програмата за трансгранично сътрудничество

09 окт 2019

На 27 и 28 септември 2019 г., в гр. Хисаря, се проведе Учебно-методически сбор на директора на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“-МВР

На 27 и 28 септември 2019 г., в гр. Хисаря, се проведе Учебно-методически сбор на директора на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“-МВР. Г-н Младен Петров – директор на дирекция КИС запозна участниците в сбора – над 200 служители на дирекцията от цялата страна, с бъдещите приоритети и технологични предизвикателства в дейността на структурата. На семинара бяха обсъдени и предстоящите за изпълнение дейности през 2019 г. и 2020 г., някои от които са повишаване на информационната сигурност на инфраструктурата на МВР, подмяна на комуникационната оборудване, сървърни компоненти, дискови масиви и други технически средства. В направление информационни системи и услуги като основни приоритети бяха отбелязани реализирането на  национална схема за електронна идентификация, развитието и увеличаване на електронни административните услуги, внедряването на информационна система за управление на ресурсите (ERP) , както и ежедневното и динамично развитие и администриране на всички софтуерни приложение в МВР. С ръководния състав на дирекцията бяха дискутирани основните проблеми и казуси, свързани с изпълнение на служебните задължения, както и с материално-техническото осигуряване на звената. Всички служители участваха в анкета за оценка на ръководните служители и ролева игра с цел подобряване на екипното взаимодействие и комуникация, както в рамките на дирекцията, така и с другите структури на МВР.

03 окт 2019

Заключителната конференция по проект на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР

Проектът „Специализирано обучение на служителите за работа със системите за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за повишаване сигурността на гражданското общество” е финансиран по оперативна програма „Добро управление“ на ЕС

 

Заключителната конференция по проект „Специализирано обучение на служителите за работа със системите за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за повишаване сигурността на гражданското общество”, финансиран по оперативна програма „Добро управление“ с бенефициер Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР, се проведе днес. В присъствието на представители на фирмите – изпълнители, провели обучителните дейности беше отчетено изпълнението на планираните дейности и постигнатите резултати.

По проекта се провеждат четири вида обучения за общо 164 служители за работа със системите за ранно предупреждение и оповестяване и за ползване на информацията от Гео-информационния портал на Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАН), както и за работа със специализиран софтуер, свързан с наблюдение и прогнозиране на опасни явления.

Обученията по проекта спомагат за подобряване на нивото на специализираните знания във връзка с ползването на информационните технологии в системите за мониторинг и за повишаване уменията на служителите, които поддържат, администрират и развиват системите за ранно предупреждение и оповестяване. С изпълнението на проекта се постига и по-ефективно взаимодействие между държавната администрация, обществото и бизнеса, подчерта директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ Младен Петров. Той благодари на изпълнителите за създадените оптимални условия за специализираното обучение, както и на служителите за постигнатите резултати през 18-те месеца продължителност на програмата.

01 окт 2019

Официална церемония по връчване на договори за субсидия

На 23 юли ДКИС участва в официална церемония по връчване на договори за субсидия по втората покана от програма INTERREG България-Турция, която се състоя в МРРБ. Дирекцията е водещ партньор и съвместно с Дирекция за управление на горите – Визе, Турция ще изпълнява проект с предмет: „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион“. Проектът е по приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.1 Предотвратяване и смекчаване на рисковете и последствията от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия в трансграничния регион, с продължителност 18 месеца.

Целта на проекта е: Увеличаване на интервенциите в областта на превенция и управление на риска и укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.

ДКИС-МВР ще изгради сиренна система ново поколение в Царево, Ахтопол и Лозенец, а турският партньор - система за наблюдение на горските пожари в турската част на Странджа - общини Визе, Къркларели и Демиркой.

Общата стойност на проекта е: 581 524,57 евро.
На 25 юли служители от дирекцията ще участват в Бургас в обучение „Изпълнение на проекти“ за българските членове на екипите за управление на проекти, финансирани по втората покана на програмата

23 юли 2019

Контакти