МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Отдел "Кадрова дейност"

Осъществява методическо ръководство и контрол на звената „Човешки ресурси”, както и цялостно кадрово обслужване на дирекциите, в които няма щатно обособени звена „Човешки ресурси”. Организира, координира и контролира подбора и кариерното развитие на служителите от МВР.

Сектор "01"

• Осъществява методическо ръководство и контрол на звената „Човешки ресурси”;
• Организира, координира и контролира подбора и кариерното развитие на служителите от МВР;
• Изготвя проекти на заповеди за назначаване и преназначаване на държавна служба в МВР;
• Изготвя проекти на заповеди за награждаване с отличия и награди на служители от МВР, български и чуждестранни граждани, и длъжностни лица;
• Събира, обработва, съхранява и актуализира информация за служителите и води на отчет държавните служители, заемащи длъжности началник на сектор, по-високи и приравнени към тях;
• Изготвя експертни анализи, прогнози и стратегии във връзка с управлението на човешките ресурси в МВР;
• Разработва и предлага варианти на управленски решения на ръководството на МВР и дирекция „Човешки ресурси” по направление на дейността на сектора;
• Изготвя становища по проекти за нормативни актове, свързани с управлението на човешките ресурси в МВР;
• Разглежда жалби, сигнали и молби на служители и граждани по въпроси, свързани с функциите на дирекцията и изготвя становища с предложения за тяхното решаване;
• Извършва самостоятелно или съвместно с други структури на МВР проверки по направление на дейност на дирекцията;
• Взаимодейства с основните структури на МВР при решаване на въпроси, произтичащи от функционалните компетентности на сектора;
• Дава методически указания за разработването и утвърждаването на типови и специфични длъжностни характеристики в МВР, в рамките на функционалната компетентност на сектора;
• Участва в разработване на проекти на длъжностни характеристики, които се утвърждават от министъра на вътрешните работи, в рамките на функционалната компетентност на сектора.• Съгласува длъжностни характеристики на държавните служители, назначени по реда на Закона за държавния служител.

Сектор "02"

• Осъществява цялостно кадрово обслужване на структурите, в които няма щатно обособени звена „Човешки ресурси”;
• Участва в дейностите по планиране, подбор, изучаване и кариерно развитие на служителите, в които няма щатно обособени звена „Човешки ресурси”;
• Събира, обработва, съхранява и актуализира информацията за служителите и води на отчет държавните служители, заемащи ръководни длъжности;
• Изготвя проекти на заповеди за подбор и кариерното развитие на служителите от МВР;
•  Изготвя проекти на заповеди за награждаване с отличия и награди на български и чуждестранни граждани и длъжностни лица;
• Дава методически указания за разработването и утвърждаването на типови и специфични длъжностни характеристики в МВР, в рамките на функционалната компетентност на сектора;
• Участва в разработване на проекти на длъжностни характеристики, които се утвърждават от министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР, в рамките на функционалната компетентност на сектора.
• Издава удостоверителни документи на служители от дирекциите и звената, които са на пряк отчет на дирекция „Човешки ресурси” - МВР и на членовете на техните семейства;
• Води на отчет и съхранява личните кадрови дела и служебните досиета на служителите на структурите, в които няма щатно обособени звена „Човешки ресурси”.
• Води на отчет служебните книжки на държавните служители, назначени по реда на Закона за държавния служител.
• Съгласува длъжностни характеристики на държавните служители, назначени по реда на Закона за държавния служител.