МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Директор

 

                                               Лилия Пламенова Бочева


     Родена е на 13.01.1974 г.  в гр. София. Завършва висше образование с образователно- квалификационна степен „магистър” , специалност „право” през 2000 г. в Нов Български Университет.
     От 2002 г. до 2007 г. заема последователно длъжностите младши инспектор, младши юрисконсулт и старши юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
     От 2007 г. до 2008 г. работи като главен инспектор – юрист в Министерство на държавната администрация и административната реформа.
     От 01.06.2008 г. до 18.01.2016 г. заема длъжността началник на отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване” към дирекция „Инспекция по труда”.
     На 18.01.2016 г. е назначена на длъжността директор на дирекция „Човешки ресурси” – МВР.