МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) Бургас

06 авг 2019

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) Бургас

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121К-11335/29.07.2019 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс
за 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в сектор „Административен” към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Бургас при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР

Рег.№ 8121р-13947/02.08.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 23 август 2019 | 16:21