МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ при Академията на МВР

09 авг 2019

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ при Академията на МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121 К - 11357/29.07.2019 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в сектор „Човешки ресурси и правно обслужване“ при Академията на МВР

Рег.№ 8121р-13822/01.08.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 26 август 2019 | 14:18