МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ при дирекция „Национална система 112” - МВР

16 авг 2019

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ при дирекция „Национална система 112” - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121 К - 11522/07.08.2019 г.  на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "Човешки ресурси, правно осигуряване и административно обслужване" при дирекция „Национална система 112” - МВР

Рег.№ 8121р-14392/09.08.2019 г.

Съобщение

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 03 септември 2019 | 10:35