МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ при дирекция „Информация и архив“ – МВР

16 авг 2019

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ при дирекция „Информация и архив“ – МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег.№ 8121К-11542/09.08.2019 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в сектор ,,Оперативни фондове и съхранение” към отдел „Архив” при дирекция ,,Информация и архив“ – МВР, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7.

Рег.№ 8121р-14391/09.08.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 02 септември 2019 | 13:20